Ventiliatoriaus maitinimas

Nepaisant to, kad bet kuriame namuose yra tylus priëmimas á ávairius energijos ðaltinius, jis kartais gali gráþti prie galios spragø. Tà patá reikia padaryti ir tikriausiai tai taip pat kyla dël pastato gedimo, taip pat dël to, kà padengs dalis energijos tiekëjo. Tokiais momentais, kai nëra elektros energijos, avarinis apðvietimas turi bûti prijungtas namuose. Tada ypaè svarbu, kai pastatas nëra uþdarytas tuðèiaviduriai, ir jame dirbantys þmonës stengsis tokiu klausimu, kai kuo greièiau paliks tamsesnæ objekto interjerà.

ArtrovexArtrovex - Atsikratykite jungties skausmo per 10 dienø ir iðlaisvinkite juos!

Toks apðvietimas derinamas su atitinkamø sveikatos ir saugos taisykliø, kurios turëtø veikti bet kurioje patalpoje, nepriklausomai nuo jo apibrëþimo, palaikymu. Jis naudojamas tiksliai iðryðkinti koridorius ir avarinius iðëjimus. Todël ðios lempos naudoja minimalià átampà, taèiau tokia stipri, kad tiek kelionë á tirpalà, tiek piktogramos buvo suprantamos moterims, kurios bandys iðeiti ið objekto.Verta pamatyti, kad tokie þibintai gali bûti pagaminti labai skirtinguose staèiakampiuose ir ovaliuose korpusuose. Dël to jie gali bûti greitai pritaikyti prie konkretaus pastato ir gali bûti naudojami árodyti, kad jie dirbs visur, kur jie árengti.

Labai daþnai toks apðvietimas taip pat pateikiamas nedelsiant su piktogramomis, kuriose pasakojama apie evakuacijos iðëjimà, taip pat apie tai, kokià paskirties vietà reikia sekti, kad bûtø galima já pasiekti kuo paprasèiau. Bet kuris namas, kuriam suteiktas tokio tipo apðvietimas, gali suteikti moterims didesná saugumo jausmà. Net ir tikrosios grësmës buvimo metu sveèiai galës atsipalaiduoti ir nedelsdami pereiti prie kuo greièiausio marðruto, kuris bus ágyvendintas.