Vedinimas nauja rinka

Dël netinkamo dulkiø iðtraukimo ir centrinio siurbimo árengimo kyla didelë sprogimo rizika, todël kiekvienas árenginys turi bûti pastatytas kartu su pagrindiniais standartais, esanèiais ATEX direktyvoje, vadinamajame „atex“ árenginyje.

Sprogimo pavojaus nustatymas ir vertinimasKad galëtumëte pasirinkti efektyvius árenginio apsaugos bûdus nuo pat pradþiø, turime nustatyti ir atpaþinti jautriausius taðkus. Ðia prasme mes atliekame vadinamuosius sprogios rizikos vertinimas vykdymo metu. Ði medþiaga - tai visø rekomendacijø rinkinys ámonei, kuri naudojasi projektu. Po jø pritaikymo projektui bus parengtas galutinis sprogimo rizikos ávertinimas arba apsaugos nuo sprogimo dokumentas.

Sprogimo rizikos sumaþinimasBaigiant sprogimo rizikà, statomuose árenginiuose tokie sprendimai kaip: antistatiniai ar laidûs kasetës duomenys filtravimui, elektrinës ir neelektrinës árangos su ATEX sertifikatu, árengta valdymo ir matavimo áranga bei áþeminimas.

Sprogimo poveikio sumaþinimasIð esmës nereikia paðalinti sprogimo pavojaus á vienà galà. Todël kartu su abiejø ATEX direktyvø reikalavimais, sprogimo apsauga naudojama árenginiuose.

Dulkiø surinkimo ir centrinio dulkiø siurbliai pristatomi „raktø“ bûdu. Tai árodo, kad specialistai prisiima visà atsakomybæ uþ visapusiðkà kiekvieno investavimo laikotarpio ágyvendinimà - nuo projektavimo iki kiekvieno sistemos komponento gamybos iki naujai árengto árenginio surinkimo ir paleidimo.

Taupymas optimizuojantYpatingas dëmesys skiriamas filtravimo árenginiø optimizavimui energijos vartojimo efektyvumo, taip pat dulkiø ðalinimo efektyvumo poþiûriu. Ðie gydymo bûdai tarnauja laukiamam finansiniam rezultatui, o visø pirma prisideda prie mûsø pasaulio gamtinës aplinkos apsaugos.

Efektyvus ir dar labai veiksmingasFiltravimo medþiaga yra svarbiausias efektyvaus ir vienintelio natûralaus dulkiø surinkimo sistemos ir centrinio siurbimo elemento elementas. Gerai parinktas garantuoja didelá dulkiø grynumà neatsiþvelgiant á darbo sàlygas. Ðtai kodël inþinieriai visà laikà pasirenka tai investicijai.