Valdymo koncepcija pagrasta amones pavyzdthiu

Costomer Relationship Management anglø programinë áranga turi vienà valdymo koncepcijà. Tai yra procedûrø pasirinkimas ir vis dar bûtinos priemonës, skirtos apsvarstyti galimybæ tinkamai tvarkyti ryðius su þmogumi. Jo dalykas pirmiausia yra automatizuoti ir palaikyti procesà kliento organizacijoje.

RecardioReCardio - Geriausias natūralus būdas aukštam slėgiui!

Ði sistema skirta organizacijos veiklai tokiose srityse kaip rinkodara, valdymas, klientø aptarnavimas ar pardavimas. Todël sprendimas yra pagrindinis dalykas tvarkant informacijà su þmogumi. Ágyvendinimas turëtø remti kiekvienà kliento susisiekimo su geleþinkeliu etapà, ty klientø poreikiø nustatymà, klientø identifikavimà, konkretaus sandorio sudarymà ir aptarnavimà po pardavimo. Kalbant apie Costomer Relationship Management, galima iðskirti tris sistemos variantus: interaktyvià, operatyvinæ ir analitinæ sistemà.Interaktyvi CRM sistema pateikiama kaip kontaktø centras arba „crm“ ryðys. Juo siekiama tvarkyti visus galimus þmogaus kontaktinius kanalus su tam tikra organizacija. Ði sistema buvo sukurta skambuèiø centro pagrindu.Operacinë CRM sistema leidþia rinkti ir dalintis þiniomis apie klientà. Tokia informacija pirmiausia leidþia iðsamià ir pilnà potencialaus kliento paslaugà. Ðis metodas vadinamas „front office“ metodu. Ji apima tris funkcines grupes, pavyzdþiui, rinkodarà, pardavimus ir techninæ paramà. Visas darbinis cm yra kliento ásigijimas, pardavimø uþbaigimas ir kliento iðlaikymas ámonëje.Analitinë CRM sistema yra klientø duomenø analizës taðkas. Domina kiekvienas klientø segmentavimas, jø privalumai, lojalumas ir krepðelio analizë.CRM programinë áranga yra pagrásta piltuvo architektûra, vadinama piltuvu.Ði koncepcija buvo rinkoje jau daugelá metø. Bet kai kada jos naudojimas dar labiau padidëja. Be abejo, tai, þinoma, atsitinka dël skanesnio ir prieinamesnës informacijos integravimo ir naujesniø metodø.Apibendrinant galima pasakyti, kad ilgalaikë CRM programinë áranga leidþia lengviau suprasti kliento vertæ.