Vakuuminiai indai maisto reitingavimui

Nors vakuuminë pakuotë daþniausiai derinama su didelës apimties parduotuvëmis, maitinimo ámonëmis ir restoranais, vis daþniau individualûs klientai ieðko prietaisø, kurie leistø jiems pratæsti saugomo maisto laikymo laikà. Specialûs maiðeliai, vakuuminiai indai ir pakuoèiø priedai taip pat pritaikyti jø poreikiams, leidþiant pakuoti tinkamai maþesnes maisto dalis.

Namø vakuuminio maisto pakavimo árankis gali naudoti specialius vakuumo laikymo maiðus arba vakuuminius indus, pagamintus ið plastiko. Konteineriø atveju daþniausiai naudojami specialûs rankiniai siurbliai, leidþiantys siurbti nereikalingà orà ið talpyklos ir sudaryti sàlygas jo hermetiðkam uþdarymui. Tinkamas darbo bûdas gali bûti naudojamas uþdaryti butelius su specialiais vakuuminiais kamðèiais. Paprastai jie dëvi universalø dydá, nes jie taip pat gali bûti naudojami buteliams uþdaryti su vynu, taip pat buteliams su aliejumi arba balzaminiu actu. Vakuuminis butelio uþdarymas pailgina turinio ilgaamþiðkumà - po vakuuminio sandarinimo vynas tikriausiai bus patalpintas net daugiau nei 20 dienø. Palyginimui, vynas atvirame butelyje gali bûti laikomas 2-3 dienas.

http://lt.healthymode.eu/nereikalingu-kilogramu-naturaliu-budu-numesti-svorio/

Kasdieniam naudojimui yra labiau pritaikyti multivac prietaisai, leidþiantys saugoti maistà profesionaliuose maiðeliuose. Maisto laikymas maiðeliuose padidina jo tinkamumo laikà - atsiþvelgiant á medþiagos rûðá, taip pat nuo vietos, kur jis bus laikomas (kambario temperatûra, ðaldytuvas arba ðaldiklis, laikymo laikas yra iki keturiø kartø. Dulkiø sandariuose maiðuose galite laikyti laisvas prekes, pavyzdþiui, kavà ar arbatà, perdirbtus maisto produktus, taip pat darþoves, mësà ir mësà. Vakuuminiu bûdu supakuota mësa garantuojama, kad ðaldiklyje ji bus saugoma gana þemoje temperatûroje iki 26 mënesiø. Papildomas vakuuminës pakuotës su maiðais privalumas yra tai, kad jie nëra susijæ su per ilga vieta.