Uthterdtas oras lenkijoje

Kiekvienà dienà, tiek valstybëje, tiek darbo versle, mus supa antriniai iðoriniai elementai, kurie yra prestiþas mûsø augimui ir gerovei. Be pagrindiniø sàlygø, pvz., Vietos, temperatûros, vietos drëgmës ir pan., Turime daryti ádomiø dujø. Þinoma, oras, kurá kvëpuojame, neegzistuoja ðimtà procentø, bet, þinoma, uþterðtas. Prieð apdulkinant dulkes, tikimës, kad apsisaugosime kurdami þaidimus su filtrais, nors ir yra kitø terðalø ore, kuriuos daþnai sunku rasti. Jie daugiausia yra toksiðkos dujos. Paprastai jos yra atidengtos dëka maðinø, pvz., Toksiðkø dujø jutiklio, kuris aptinka daleles ið oro ir moko juos apie jø buvimà, todël mus supranta apie pavojø. Deja, ði grësmë yra ypaè pavojinga, nes kai kurios medþiagos, pvz., Anglies monoksidas, yra bekvapës ir reguliariai bûna sferoje sukelia rimtà sveikatos sutrikimà arba mirtá. Be CO, mums taip pat kelia grësmæ kiti fosforai, kuriuos aptinka detektorius, pvz., Vandenilio sulfidas, kuris, esant pilnai koncentracijai, yra minimalus ir sukelia greità paralyþiø. Kitas nuodingas dujas yra anglies dioksidas, toks pat pavojingas, kaip ir ankstesnis, ir amoniako - dujø, kurios atsiranda tiesiogiai sferoje ir sudëtingesnëje koncentracijoje, kelianèioje grësmæ gyventojams. Toksiðkø elementø jutikliai taip pat gali aptikti ozono ir sieros dioksido kieká, kuris yra didesnis uþ orà, ir siekia greitai uþpildyti pavirðiø prie þemës - nuo pat pradþiø dabar, kai susiduriame su ðiø elementø atsiradimu, jutikliai turëtø bûti patogioje vietoje jis galëjo jausti grësmæ ir praneðti mums apie já. Kitos toksiðkos dujos, kurias detektorius gali áspëti mus, yra korozinis chloras, taip pat labai toksiðkas vandenilio cianidas, taip pat lengvai tirpsta vandenyje, pavojingame vandenilio chloridu. Kaip ir, verta árengti toksiðkà dujø jutiklá.