Tuchow apskaitos tarnyba

Apskaitos tarnyba, kaip ûkio subjektas, teikia pagalbà apskaitos srityje, palaikydama þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio dokumentus. Ðios paslaugos veikia kitø finansø ástaigø ir bendrovës bei fiziniø asmenø atveju.Sudarydamas sutartá, rangovas, ty apskaitos biuras, atlieka pareigas, susijusias su mokesèiø ástatymø laikymusi, geru darbu ir su socialiniu draudimu susijusiomis teisëmis.

„Optima Biuro Rachunkowe“ (apskaitos tarnyba buvo sukurta siekiant supaprastinti serijos operacijas atliekanèiø apskaitos biurø darbà. Optima modulis yra glaudþiai susijæs su apskaitos tarnyba, todël visi praneðimai gali bûti reguliariai tobulinami ir sinchronizuojami. Tai padeda buhalteriui pradëti verslà be papildomo prisijungimo.Ávairius „Optima Biuro Rachunkowe“ programos modulius galima naudoti atsiþvelgiant á ámonës mastà ir tipà.Þinoma, pavyzdþiui, „Tax Book“ modulis leidþia ámonëms teikti tiesiogines apskaitos paslaugas. Tai leis atsiskaityti su mokesèiø inspekcija pagal moderniausias taisykles. Kitas prekybos knygos modulis leidþia tvarkyti knygas pagal naujausià apskaitos ástatymà. Apskaitos procesai yra visiðkai automatizuoti. Ðis elementas áraðo mokesèiø mokestá. Ji taip pat leidþia siøsti elektronines deklaracijas.Kitas modulis „Ilgalaikis turtas“ suteikia galimybæ apskaitos biurams saugoti þmogui ilgalaikio turto apskaità ir vis dar teisines bei psichologines vertybes. Jis taip pat leidþia panaudoti nusidëvëjimà. Ji taip pat automatiðkai registruoja nusidëvëjimo sànaudas ir registruoja ilgalaikio turto istorijà.HR ir darbo uþmokesèio modulis apskaièiuoja ir iðduoda mokesèiø deklaracijas, apskaièiuoja ZUS ámokas. Tai leidþia apskaitos ástaigoms iðlaikyti visà personalo ir darbo uþmokesèio apskaitos dokumentacijà. Veikia su Mokëtojo planu. Jis pataiso darbo uþmokestá ir siunèia informacijà Mokesèiø tarnybai. Visa tai vyksta pagal naujausius reglamentus, kurie nuolat atnaujinami.Optima programa yra daþniausiai pasirinkta apskaitos tarnybø ir mokesèiø konsultantø programinë áranga. Jis yra ðviesus stacionariø klasiø ir paslaugø tipo, kurá galima rasti internetu.