Teniso psichika

Oro dulkiø sàlygomis patartina naudoti árenginius su ATEX sertifikatu ir konstrukcijomis, suprojektuotomis ir pagamintomis kartu su ATEX direktyva, áeinanèia á ES.

Versloje, apdulkinant daþø milteliais, turëjau organinës kilmës anglies ar dulkiø (pvz., Medþio, visø pirma naudinga uþtikrinti tinkamà dulkiø ðalinimà. Efektyvus dulkiø iðtraukimas ATEX (atex dulkiø iðtraukimas sëkmingai paðalina daugumà pavojø, taèiau norint veiksmingai padëti, bûtina tinkamai ir potencialiai efektyvius technologinius, techninius ir procedûrinius sprendimus. Taigi, kokie sprendimai?

ATEX dulkiø iðtraukimas veikiantAtliekant ATEX dulkiø ðalinimà (gera su Europos direktyvomis atsitinka:- naudojant vietinius riðiklius, kurie turëtø bûti ðalia ðaltiniø, skleidþianèiø sprogià aplinkà, tvirtinimo detalës yra savaeigës ginkluotës, pramoniniai gaubtai arba specialios siurbimo galvutës,- reguliariai dulkinant dulkiø klasterius veikianèius pavirðius (norint gauti árodymø apie stakles, naudokite pramoninius dulkiø siurblius iki paskutinës prasmës,- geras darbiniø átaisø ir paèios dulkiø iðtraukimo sistemos áþeminimas, nes jis gali atlikti ir elektrostatinius krûvius, - áþeminimas neleidþia tokiam ávykiui,- tinkamas dulkiø surinkimo kanalø konstravimas ir jø apsauga nuo erozijos, \ t- ventiliatoriø, filtrø ir dulkiø surinkimo priedø, sukurtø kartu su ATEX informacija, ir tø, kurie gali gauti atitinkamus sertifikatus, naudojimas.Siekiant uþtikrinti kuo didesnæ apsaugà nuo sprogimo, ATEX dulkiø iðtraukimo sistemos verèia árengti gaisro gesinimo tvarkà (ugná ir (arba ugná paèiame árenginyje.