Subsidija silezijos bendroves pletrai

Visi Lenkijos rinkos analitikø ir aukðèiausio lygio vadovø darbuotojai galvoja apie tai, kaip pagerinti savo prekiø þenklø veikimà, kad jie galëtø kovoti su savo Vakarø kolegomis. Tai jokiu bûdu nëra tinkamas sprendimas ðiuo klausimu. Lenkijos biurai ir organizacijos kasmet praranda pernelyg dideles pinigø sumas dël to, kad ið eilës prarastas konkursas dël dideliø investicijø.

Jei ðià tendencijà bûtø galima pakeisti, mums bûtø suteikta galimybë uþsidirbti pinigø, kurie pumpuotø mûsø ekonomikà ir paskatintø augti. Tuo tarpu ðiuos pasiûlymus daugiausia atlieka Vakarø ámonës. Lenkai atsiranda dël dabartiniø finansiniø nuostoliø, pavyzdþiui, investuojant á susitarimus, kurie vëliau neámanoma ágyvendinti.Manoma, kad þingsnis pradedant yra vadinamasis. integruota valdymo sistema. Ðiandien daugelio institucijø galia nëra sutelkta vieno asmens ir viso komiteto ar þmoniø asociacijø rankose. Ðio didelio sprendimø priëmimo proceso iðplëtimo poveikis. Daþnai sprendimai pradedami tuo laikotarpiu, kai neabejotinai greitai bûna per vëlai.Problemà pastebi Lenkijos vyriausybë, kuri nori atidþiai stebëti. Rekomenduojama ásteigti specialø komitetà, kuriame bûtø paprasta analizë, siekiant paðalinti nereikalingà biurokratijà, kuri gyvena efektyvaus sprendimø priëmimo procese.Lenkijoje yra sudëtingiausias valstybës tarnautojø skaièius ES susitarime, kuris eina á vienà pilietá. Ðiuo klausimu turëtume parodyti pavyzdá ið Vokietijos, kuri prieð penkerius metus priëmë keletà ástatymø, kad projektas turëjo galimybæ su nereikalinga biurokratija. Dël maþiau ir maþiau pareigûnø valstybë pradëjo taupyti. Bent jau dël to, kad jiems nereikëjo greitai mokëti mënesiniø algø. Ir pareigûnai - ypaè didþiausias, valstybinis, uþdirba daug.Iki ðios dienos kai kurie ið jø galvoja su Vokietijos valstybe apie mokamø iðeitiniø iðmokø, kurios jiems buvo per maþos, sumà.