Stingiausias diagnostikos arenginys

Kas yra kolposkopas?

Kolposkopas yra vis paprastesnis diagnostinis prietaisas, naudojamas ginekologiniø tyrimø metu. Tai specializuotas árankis, kuris, dëka optiniø sistemø aukðtøjø klasiø ir papildomo bendraaðio apðvietimo derinio, suteikia galimybæ kruopðèiai iðnagrinëti intymias moterø kûno dalis, veikianèias pavojingas ligas. Su kolposkopu galite uþdirbti iki 400 kartø didesná vaizdo padidinimà.

Psorilax

Kolposkopas ir jo taikymas

Kolposkopas susijæs su kolposkopija, ty gimdos kaklelio srities tyrimu kartu su kanalu, taip pat makðties ir vulvos aptikimu, kad bûtø nustatyti pokyèiai, galintys sukelti ikiklinikiniø gimdos kaklelio vëþio formø. Svarbu tai, kad kolposkopo sukeltos diagnozës tikslumas priklauso nuo 79 iki 97%, priklausomai nuo jo modelio.

Kaip rodo kolposkopinis tyrimas?

Kolposkopija yra neskausmingas tyrimas, atliekamas pacientui ginekologinëje këdëje. Paèioje tyrimo pradþioje gydytojas pacientui sukuria specialø stebëjimo speculumà, kuris leidþia vizualizuoti gimdos kaklelio makðties dalá. Pritvirtinus, makðties viduje naudojamas matomasis stiklas su permatomomis sienomis, uþ kurio yra matoma makðties siena ir gimdos kaklelio dydis. Kolposkopas su fotoaparato pagalba leidþia jums uþregistruoti klausimà ir iðtirti já konkreèiame ekrane, taip pat raðyti ir duoti pacientui, taip pat naudoti medicininës dokumentacijos paruoðimà ir diagnozæ.