Skydliaukes ir psichikos sutrikimai

Psichiniai sutrikimai gali turëti átakos bet kokio amþiaus vaidmeniui. Gydytojai kelia nerimà, kad beveik 20 proc. Mokyklinio amþiaus vaikø juos patenka. Kaip suþinoti, ar jûsø vaikas gali susidoroti su psichiniais sutrikimais?

https://jinx-formula.eu/lt/Jinx Repellent Magic Formula - Veiksmingas būdas pagerinti savo gyvenimo situaciją!

Visø pirma turite þinoti, kad bet kokie kûdikiø padaugëjimai gali atsiskleisti kitame amþiuje. Kai kurie daþniau pasirodo ankstyvos vaikystës metu, antroji yra bûdinga ikimokyklinio amþiaus, o visiðkai skirtingi sutrikimai atsiranda tik mokyklos metu. Vystymosi sutrikimai yra labai dinamiðki, o jø simptomai pasikeièia su amþiumi.

Nerimo sutrikimai yra labai nemalonûs, kurie yra iðreikðti trimis sferomis. Svarbu tada yra subjektyvios patirties sektorius, kuris yra susijæs su tuo, kà vaikas praleidþia paprastu protu. Antroji sritis yra somatinë sfera, kuri gaunama dël to, kà vaikas yra savo kûne. Kiti skausmai (pvz., Pilvo ar þmogaus ir netgi vëmimas ir alpimas laikomi somatiniais simptomais. Vaikas taip pat gali iðreikðti nenorà valgyti ir nuskæsti naktá. Paskutinë sritis susijusi su vaiko elgesiu ir formuoja save nerimà kelianèiu elgesiu. Vaikas gali pamirðti bendrauti su savo bendraamþiais ir labiau apginti save.

Kada tu turëtum eiti pas psichiatrà su savo vaiku? Specialisto kova yra kiekvieno neáprasto vaiko elgesys. Mûsø jaunasis Krokuvos psichiatras sustoja su vaikais, kuriems elgesio pokyèiai atitinka ligà. Dëka sukûrimo su vaikais patirties ir didelës empatijos dozës, konsultacijos su mûsø studentais nebus átemptos jûsø vaikui. Dël moderniausiø meno su vaikais strategijø, mûsø jaunasis psichiatras ne tik diagnozuos problemà, bet ir stengsis greitai já iðspræsti, suteikiant vaikui malonumà nuo vaikystës.