Sinchroninio vertimo patarimai

Nuoseklus vertimas gali bûti þinomas kaip sinchroninio vertimo forma, nors ið tikrøjø tai yra du visiðkai skirtingi vertimø tipai. Vertimas ið eilës susideda ið to, kad vertëjas yra ðalia garsiakalbio, klauso jo kalbos, o tada, padëdamas sau pastaboms, verèia sumos dëmesá á kità kalbà, tuo paèiu metu atliekami sinchroniniai vertimai, garso izoliacija. Ðiuo metu nuoseklus vertimas keièiamas sinchroniniu vertimu, taèiau visada pasirodo, kad ðis vertimo bûdas yra kuriamas, ypaè jaunø þmoniø skaièiumi, kelionëse arba vien tik labai specializuotuose susitikimuose.

Kokie yra nuoseklaus vertëjo bruoþai? Tai turëtø bûti puikus gebëjimas raðyti savo profesijà. Visø pirma jis turëtø bûti itin atsparus stresui. Ið eilës aiðkinimai yra sudëtingesni, nes jie yra visiðkai gyvi, taigi vertimà atliekantis asmuo turëtø turëti tai, kas ið tikrøjø vadinama paprastaisiais nervais, jis negali padaryti atvejo, kai jis yra panikos, nes jis neturi ásipareigojimø versti tam tikrà frazæ. Labai nepriekaiðtinga dikcija yra bûtina. Kad mokymas bûtø neapibrëþtas ir populiarus, já turi suformuoti moteris, turinti nepriekaiðtingà kalbiná sugebëjimà, be kalbos kliûèiø, kurios trukdo praneðimo priëmimui.

Be to, trumpalaikë nuomonë yra ypaè svarbi. Tiesa, kad vertëjas gali ir netgi turëtø padaryti pastabas, kurios padës jam prisiminti kalbëtojo kalbëtà tekstà, taèiau tai nekeièia fakto, kad pastabos paprastai bus tik pastabos, o ne visas praneðëjo praneðimas. Ið eilës esanèios vertëjo savybës ne tik geba ásiminti moteris kalbëtus þodþius, bet ir energijà, kuria jie verèiami tiksliai ir be jokios painiavos kitai kalbai. Kaip matote, be geros trumpalaikës atminties, sinchroninis vertëjas yra lengvai visiðkai neproduktyvus versle. Dabar iðreiðkiama, kad geriausi nuoseklûs vertëjai yra ásimintini iki 10 minuèiø teksto. Taèiau turëtø bûti priminta, kad turinys yra susijæs su savimi, kad geras vertëjas turëtø bûti geras kalbø mokëjimas, þinios apie slengà ir idiomas, sujungtas tolimomis kalbomis, ir vis dar puikus klausymas.