Senosios alaus daryklos mados dou

Sunku ðeðtadiená buvo pristatytas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos pavyzdys. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo rafinuotas grieþèiausiu bûdu ir pilnatvë buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai natûralius ir maþus audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai ið viso sukurtø nërimo. Jai taip pat turëjo átakos nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su visais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos ðiam tikslui buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris turëjo anonimiðkumà. Be to, taip pat buvo parduoti keli drabuþiai ið labiausiai nutolusiø kolekcijø. Pajamos, gautos ið paèios pardavimo, bus dedamos á artimà vaiko namà. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai remia ávairius praktinius ir tvirtus veiksmus. Jos savininkai jau ne kartà pardavë savo produktus pardavimui, o kai aukciono objektas buvo netgi apsilankæs vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas praneðë, kad moderniausia kolekcija pasieks biurus jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas turi internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø populiarûs ne stacionariø parduotuviø kolekcijos.Mûsø drabuþiø þenklas yra unikalus tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Jis turi keletà gamyklø visoje ðalyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, modernioje vietoje prieðais daugelá paprasèiausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kartais prekës þenklo kolekcijos bendradarbiauja su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad dar prieð pradedant parduotuvæ tie, kurie nori pradëti vienà eilæ vienoje ryte, yra pasirengæ. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio darbo poveikis jau daugelá metø greitai pasiþymi geru klientø pripaþinimu, be to, galø gale ir uþsienyje. Raðydami apie jà nëra paminëta gautø apdovanojimø galia, kuri stengiasi uþtikrinti, kad produktai bûtø aukðèiausios kainos.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: vienkartiniai medicinos drabuþiai