Saskaito idradymo programa chomikuj pl

Sàskaitø faktûrø iðraðymo programa leidþia jums greitai, paprastai ir individualiai iðleisti kitas atsiskaitymo medþiagas. „Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø modulis yra labai naudingas. Su juo galite ádëti tekstus á tam tikrà valiutà.

Paraiðka yra sinchronizuota su savo komponentais ið „Comarch“ sistemos. Duomenys atnaujinami visame sektoriuje, todël apskaitos paslauga tampa paprasta. Dël funkcionalumo (pardavimo ir pirkimo parinktys, interneto dokumentø mainai ðis elementas yra geriausias pasirinkimas rinkoje.Papildoma priemonë, pvz., Specialus pardavimø langas, leidþia pateikti visas þinias ir dokumentus, susijusius su konkreèiu rangovu. Tai yra labai prieinamas sprendimas buhalteriams. Be to, ðis iðdëstymas yra spausdinimo funkcija. Visa tai mums dþiaugiasi, kad populiarus uþsakymas palengvina ámonës ar ámonës veikimà ir daro darbà malonesná.„Comarch ERP Optima Invoices“ programa idealiai tinka vidutinëms ir maþoms ámonëms, kuriose apskaitos skyrius nëra turtingas ir paslauga bei parama yra naudinga darbuotojams. Tokia funkcija jau turi sàskaitos faktûros modulá, nes programa, skirta nuraðymui ir sàskaitø faktûrø iðraðymui, palengvina þmoniø darbà ir sumaþina klaidø galimybæ. Programa leidþia greitai iðraðyti sàskaitas faktûras ir nedelsiant juos iðtaisyti bei spausdinti.„Comarch“ ERP „Optima“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programinë áranga leis: iðleisti pardavimo ir pirkimo sàskaitas, apmokëti fizines moteris, tvarkyti visus sandorius PLN ir uþsienio valiutomis, iðleisti taisomuosius dokumentus (koregavimai: kiekis, duomenys, vertës kaina, PVM tarifas, nuolaida ir kt. , pirkimas ir pardavimas, pasirinkus tradicines mokëjimo formas (pervedimas, kompensavimas, grynieji pinigai, taip pat programinës árangos naudotojo nurodytus ir pagalbos bei klientø registrus.