Restoranai gdanske

Neseniai turëjome Valentino dienà, todël nusprendþiau savo draugei nustebinti. Maketuose turëjau dviejø patiekalø vakarienæ ir desertà, kuris buvo pristatytas vyno ir kvapiøjø þvakiø aplinkoje. Puiki idëja - ðukutës. Labai vertingas patiekalas, bet taip pat ir sunkus, nes moliuskai turi bûti gerai kepti, kad rastø visà skoná.

Deja, virëjas yra ðiek tiek vidutinis nuo manæs. Vertæ galiu pasakyti, kad pradedantysis, nes dabartis buvo arèiau tiesos. Jûs radote nuotolinio smëlio batø internetiná receptà. Deja, tai buvo problema suprasti pusæ teksto, nes viskas buvo paraðyta anglø kalba! Na, að nepadariau, viskas viskas á vertëjas ir einu á elementà, kartu su virëjo intuicija (kurià turbût neturiu. Að nusprendþiau, kad að suteiksiu ðias midijas su darþovëmis. Taèiau að pamirðau, kad pirmiausia turite paðalinti ir nupjauti darþoves. Jis persikëlë á stresà, nes buvo dar maþiau laiko ir buvau lauke. Að pradëjau pjaustyti darþoves, nesëkmingai nenorëjau nukentëti mano pirðtu ... Na, nes vienintelis að nepadariau. Jis atëjo á planà - darþoviø pjaustytuvà. Tai tikrai nukentëjo vietoje. Ne tai, kad iðsaugojau kelias akimirkas pjovimo metu, vis dar neturëjau bijoti mûsø veiksmø, kai naudojatës pjaustytuvu. Kai visa tai egzistavo, jis dabar buvo pasiruoðæs ádëti sviestà su ðukutëmis. Viskas buvo kepta taip pat, kaip ir paveikslëlyje ið svetainës, kurioje suradau receptà. Taèiau að pamirðau, kad jis turëjo paruoðti tam tikrà sriubà. Að greitai ðoktelëjau á vietinæ parduotuvæ, skirtà rûgðtinei sriubai, ir iðimèiau já á puodà ir tada tiesiog já patyriau. Desertas turëjo namuose pagamintà ledø ðaldiklá. Gerai, kad motyvavau tai daryti prieð dienà, nes nebegaliu nieko daryti. Turiu pripaþinti - paskutinë minutë, iðgelbëjusi mane darþoviø pjaustytuvu, iðsaugojo mano dviejø patiekalø vakarienæ. Luba buvo sukrëstas ir susiþavëjo mano kulinariniais ágûdþiais.