Psichikos liga suaugusiems

Psichikos simptomø atveju kai kuriais atvejais nepakanka ávesti tinkamus farmakologinius preparatus. Specialistas, kuriam pristatome patrauklias situacijas, yra psichoterapeutas. Kartais nurodomas gydymas ne narkotikais ir papildoma parama pacientui, gráþtant prie konkreèiø socialiniø kiekiø, ir dëmesys sprendþiant psichines savybes, kurios jau daugelá metø ar daugelio mënesiø nuo ligos atsirado gatvëse, taip pat paðalinant prieþastis atsirado liga.

Profesija, panaði á psichologà ir psichiatràPsichoterapeutas yra profesija, panaði á psichologà ir psichiatrà. Taèiau psichologas daugiausia nagrinëja psichikos pokyèiø tyrimus ir teismø praktikà. Psichiatras yra medicinos specialistas, kuris pasinaudoja galimybe pristatyti reikiamus vaistus, kurie, jø manymu, iðgydo ligas, ir prireikus uþsisakyti priverstinæ hospitalizacijà. Psichoterapeuto vaidmuo maþëja tik girdint pacientà. Tada padëkite jam rasti gatvæ þaisti su gyvenimo sritimis. Psichoterapijai nereikia naudoti tik psichologai. Tikriausiai gyvenimà taip pat sukûrë gydytojai ar slaugytojai. Viena ið prieþasèiø yra atlikti specialø mokymà, kuris iðlaiko dalykà, kuriuo siekiama iðmokti atpaþinti psichikos sutrikimø esmæ ir efektyvaus bei optimalaus gydymo principus.

Psichoterapijos vaidmuoReikëtø prisiminti, kad psichoterapijos darbas nëra paslauga sveikiems þmonëms, kad jie pasitenkintø savimi. Deja, dienos pabaigoje vis dar teikiama pagalba verslui, taèiau, pasibaigus nurodymams, kaip susidoroti su nuovargiu ir kanèia dël sëkmingos lenktynës po sëkmës, jis nesiskundþia. Ðtai kà domina psichosocialinës pagalbos priemonës. Psichoterapeuto knygà naudoja tik tie pacientai, kurie daþnai nukreipiami á gydymà po pagalbos psichologui ar psichiatrui, jei gydytojas nustato, kad tai yra dabartinë bûtinoji kelionë pirkti didelá ar net gerà gydymo poveiká.