Profesionalus kliento aptarnavimo pratimai

Jei esate bet kokio realizavimo ar maitinimo namo savininkas, labai gerai þinote, kad klientø aptarnavimo greitis yra vienas ið svarbiausiø iððûkiø, su kuriais turite susidurti. Taèiau jûs tikriausiai niekada nepagalvojote, kad lemiama átaka ðiam diapazonui priklauso ne tik nuo uþsakymo rengimo greièio, bet ir nuo pat ásakymo ávedimo á metodà ir jo atsiskaitymo fiskalinei sumai.

Jei jûsø namuose yra klasikiniai ar keletas paþangiø ar pasenusiø kasos aparatø, ðis aspektas þymiai pailgina klientø aptarnavimo laikà, kuris yra tiesiogiai sumaiðytas su jo ávykdymu, ir jo siûlomø paslaugø trûkumas!Dël vestuviø rinkoje yra vis daugiau patogumø, o maitinimo pramonë gali turëti daugybæ technologiðkai iðplëtotø sprendimø, kurie tiesiogiai pereina prie siûlomø paslaugø grupës! Ir tik su tokia misija, kuri svarsto gastronomijos paslaugø kokybës gerinimà plane, mes padedame. Siûlome Jums vienà ið labiausiai iðvystytø padavëjø ir bartingo produktø - „Gastro Pos Demo“ programà.Jo paslauga yra ne tik labai intuityvus, bet labiau panaðus á apgaulingà veiklà sename fiskaliniame kasoje, todël sveèiams nebus sunku prisitaikyti prie naujø sprendimø! Be to, visa programa vyksta lytiniu bûdu, suteikdama sunkø ir svarbiausià, labai greità uþsakymo pasirinkimà. Be to, padavëjo identifikavimas pasiþymi dideliu technologiniu paþanga ir paprastu naudojimu, nes jis atsiranda ávedant tam asmeniui palankø kodà arba, dar paprastiau, naudojant specialià magnetinæ kortelæ.„Gastro Pos“ programa yra neabejotina „Turi bûti“, jei ji nori jums tarnauti maþiausiu pasaulio lygiu! Gastro Pos yra naudojamas ir gerbiamas daugelyje þinomø gastronomijos ástaigø ir brangiø barø! Nedvejokite ir leiskite savo namams pakilti á aukðtesná lygá!