Profesinio tobulejimo vertimas

ProsteroProstero - Natūrali prostatos problemų terapija!

Teksto vertimas pats savaime yra gana sudëtingas. Jei norime iðversti bet koká tekstà, turime ne tik rûpintis „iðmoktais“ þodþiais ir patiekalais, bet ir turëti daugelio idiomø, bûdingø visai kalbai. Faktas yra tas, kad asmuo, kuris raðo angliðko stiliaus tekstà, nepadaro to „akademinio“, bet naudoja jo specifinius lygius ir papildomas idiomas.

Susidarius su dabartine, kad visuotinio interneto tinklo darbas visada didëja, daþnai atsiranda poreikis versti interneto svetainæ. Pavyzdþiui, tai yra interneto paslauga, su kuria mes privalome pasiekti didesnæ naudos gavëjø vertæ, turime jà padaryti keliomis kalbomis. Vertinant tinklalapio turiná, pvz., Anglø ir lenkø kalbomis, bûtina pateikti ne tik galimybæ versti, bet ir sugebëti apibrëþti savo idëjas ir apraðymus, kurie negali bûti verèiami originalo kalba. Kada tikimasi jos ágyvendinimo? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná „Google“ vertëjo paslaugai. Nors bendra straipsnio prasmë bus iðsaugota (mes galime atspëti, kokia yra konkreti svetainë, jau logiðka sakiniø seka ir sintaksë lentoje bus nepakankama. Tai ámanoma tik todël, kad „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà tekstà pagal þodá „þodis“. Todël praktiðkai neturime suskirstyti á profesionalø, daugiakalbá tinklalapá, kuris bûtø grindþiamas tuo. Be to, vertëjø praktikoje, kurioje dirba trumpiausi ateities þmonës, maðina nebus pakeista. Net ir tinkamiausia programinë áranga neturi galimybës abstrakèiai màstyti. Kà jis gali padaryti, tai vaikðèioti pagal þmogaus logikà, perkeliamà á pasirinktà programavimo kalbà. Todël net geriausi programos dokumentai, kurie verèia dokumentà, yra uþ profesionaliø interneto vertëjø, ir tai tikriausiai bus dabar. Jei kada nors yra paprastas ir abstraktus „màstymas“ ribø puoðtas paþangus árankis, tai bus mûsø civilizacijos rezultatas. Apibendrinant, gerø vertëjø ugdymo vietoje turëtø bûti numatytos atitinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokys vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir rems mokyklà abstrakèiai suprantant tam tikrà kalbà.& Nbsp;