Profesija psichologas teisines normos ir profesine etika

Ðiais laikais psichologo profesija turi plaèià reikðmæ. Kai apsilankymas psichologe mums buvo labai gëdingas, mes paslëpëme ðá faktà ið kitø. Ðiuo metu visuomenë gerai supranta psichologo teikiamà pagalbà. Tai perkeliama á tikràjá skaièiø þmoniø, kurie planuoja aplankyti paskutiná specialistà. Nors ne visi þino, kà praðo psichologas. Iki ðiol profesija paprastai yra maiðoma su naujomis profesijomis, nes daugelis þmoniø turi psichikos sveikatà, pvz., Psichiatras ar terapeutas. Kas skiria psichologo profesijà ið kitø profesijø?

Bliss HairBliss Hair Veiksmingiausias būdas pasiekti maksimalų plaukų atsinaujinimą

Ðios profesijos vykdymas pirmiausia susijæs su psichologiniø paslaugø, ypaè psichologinio vertinimo, sprendimo ir vertinimo, bei psichologinës konsultacijos teikimu. Norint tapti psichologu, pirmiausia turite gauti psichologijos magistro laipsná, baigti staþuotæ ir bûti psichologo psichologu.Psichologas yra visuomenës pasitikëjimo profesija, kuriam ið ðios profesijos reikalaujantis asmuo reikalauja profesionalumo, bet ir nepriekaiðtingo pobûdþio, kuris bus iðleistas atliekant darbà kartu su profesinës etikos standartais. Psichologas yra moteris, kuri orientuota á paslaugø teikimà ir paramà þmonëms, kurie tam tikru metu svajoja apie já. Visuomenë pasitiki þmonëmis, dirbanèiais visuomenës pasitikëjimu. Todël sàmonë taip pat turëtø bûti tvirta, nes tada tik ið jø nori sveikatos ir antros moterys.Psichologas yra ir laisva profesija, kuriai bûdingos didelës nuomonës ir gebëjimai, ir veikia atliekant atliktà darbà.Mes, paprastieji paprastieji þmonës, labai daþnai identifikuojame psichologà su psichiatru. Ið tiesø, profesijas pristatantys þmonës prabunda praktiðkai tà patá, taèiau reikia paþymëti, kad jie turi visiðkai skirtingas kompetencijas. Taip pat verta paminëti, kad psichiatras nuolat bendradarbiauja su psichologu, kuris tikriausiai yra kitø þmoniø pasitikëjimo visuomenës pasitikëjimo prieþastis.