Pjaustytuvas kopustams varduvoje

Turime teisæ á naminius gyvûnus, turime prisiminti, kad susidursime su tikrai dideliu uþdaviniu. Todël kiekvienas gyvûnas turi nuolatinæ kontrolæ ir jautrumà. Mes visada galime já lengvai pateikti.

Kiekvienas ið mûsø turi reguliariai valgyti skirtingus valgius. Taip yra su gyvûnais. Todël pasirûpinkime tinkama mûsø augintinio mityba. Ásigykime jam tinkamà karmà, kuri jam suteiks didelæ energijos dalá. Dël to mûsø augintinis visada elgsis su energija. Taip pat nepamirðkime, kad gyvûnas visada turi vandens gerti. Ádëkite já á kasdiená dubená ir palikime jà vieðoje vietoje. Net jei mes suteiksime savo augintiniui tinkamai subalansuotà mitybà, jis greièiausiai serga. Taigi, kà daryti? Þinoma, turëtumëte kreiptis á gerà gydytojà su savo augintiniu. Ir kada pasirinkti veterinarà? Paþvelkime á kitø þmoniø komentarus. Mes galime papraðyti mûsø kaimynø, kuriuos jie ketina su savo gyvûnais. Dël ðios prieþasties mes bûsime gerai, kad norime profesionalaus ir suaugusiojo gydytojo, kuris rûpinsis mûsø augintiniu. Leiskite ir kiekvienam ið mûsø reikalauti pramogø. Todël eikime á artimiausià naminiø gyvûnëliø parduotuvæ ir ásigykite ávairius priedus. Gumos kaulas tikrai uþtikrins mûsø ðuniðkà þaidimà ilgà laikà. Jei mes esame katës savininkai, pasidarykime pelës pele.

AlcobarrierAlcobarrier - Atsikratykite alkoholio priklausomybës ir susigràþinkite savo sveikatà!

Nepalikime savo augintiniø! Jie reikalauja nuolatinio dëmesio ir meilës. Ásitikinkime, kad jie puikiai tinka kitø atrakcionø. Dël ðios prieþasties gerai þinomi naminiai gyvûnai tikrai gràþins mums gerà elgesá ir ðvelnumà.