Objektas ir fiskalinis spausdintuvas

Fiskaliniai spausdintuvai daþnai painiojami su fiskaliniais kasos aparatais, nors ið tikrøjø jie yra du kiti patiekalai su savo galimybëmis. Fiskaliniai spausdintuvai yra daugybë dideliø kasos aparatø. Sëkmingai vykdant kasos aparatus pardavimui reikalingi kasos aparatai ir pardavëjai, o jei norime naudoti fiskalinius spausdintuvus, reikia reikalauti kompiuterio ir specialios programinës árangos.

Tokie spausdintuvai daþniausiai yra nukreipiami á vietas, kur poveikio bazës yra labai sunkios, deðimtys tûkstanèiø. Jie leidþia, pavyzdþiui, kasos aparatus, spausdinti kvitus ir pardavimø valdymà. Taèiau yra dideliø mokesèiø spausdintuvo privalumø, kurie rodo jø pranaðumà prieð kasos aparatus. Viena ið ðiø privalumø yra galimybë kontroliuoti siûlomø produktø sàraðà. Yra dabartinis árenginys, kurio dëka galima iðvengti situacijos, kai gaminys iðeina ið parduotuvës. Be tokiø sistemø, galite perþiûrëti reklamas. Ne tik áprastas kainø maþinimas, bet ir galimybë parduoti kelis rezultatus paprastesnëje kainoje. Ið ðiø spausdintuvø galite gauti kvitø iðraðà ir PVM sàskaità faktûrà.

Taip pat buvo parduodami fiskaliniai spausdintuvai su galimybe sukurti kvitus. Pardavëjai privalo saugoti kvitus 5 metus, o kasos aparatø arba kai kuriø fiskaliniø spausdintuvø modeliø atveju dëmesys sutelkiamas á spausdintø áplaukø saugojimà ðiame etape. Dabartinëje byloje pateiktas sprendimas susideda ið dviejø gavimo ritiniø, kuriuose spausdinimo laikotarpiu vienu metu spausdinami du áplaukos. Elektroninës kopijos ádiegimas leidþia daug patogiau parduoti pardavimus.

Didesnës fiskaliniø spausdintuvø galimybës gali bûti didesnës uþ jø pirkimà. Jø paslauga yra labai sudëtinga ir sunki dël individualios programinës árangos, privalomo kompiuterio. Pirmiau minëti argumentai gali bûti atgrasantis nuo vidutiniø biurø arba tiesiog nepelningi, taèiau visi nusprendþia, kà nori.