Nemokamos viedbueio programos

Daþnai mes galime mokëti uþ viskà dabartiniais laikais. Taigi, jei norime privaèioje ámonëje naudoti bet koká naujoviðkà produkcijà ar metodà, mes pradësime stebëtis, kiek mes valgysime. Taèiau paaiðkëja, kad tokius árankius mes galime lengvai pasiekti nemokamai, o dabartinis mums tikrai ádomus. Jei norite atsiskaityti uþ save, mums reikës tokios apskaitos vykdymo programos. O kada galime já nusipirkti beveik nemokamai?

Pakanka spræsti demonstracines kompiuteriniø programø versijas. Jis gali gyventi, pavyzdþiui, „Enova“ demonstracinë programa. Áveskite tokius raktinius þodþius interneto paieðkos sistemai ir mes tikrai gausime daug svetainiø adresø, kurie gali mus dominti. Jø dëka, mes imsimës nemokamos programos versijos ir tai bus visiðkai nemokama. Mes ramiai já panaudosime per keliasdeðimt dienø ir patikrinsime, ar jos neveikia. Taèiau gali pasirodyti, kad toks planas mums nereikalingas, nes mes taip pat esame labai geri ir laisvi.

Programø demo versijø diegimas taip pat turi vienà didelá pranaðumà. Jei nuspræstume, kad norime, kad tokia programa bûtø vis tiek, mes visada turëtume tai patikrinti. Net jei árankis reklamuojamas kaip graþiausias, tai neárodo, kad tai bus naudinga mums. Ir tokia „Enova“ demonstracinë programa leis mums patikrinti, kaip veikia kompiuterio apskaita. Kai po tokiø bandymø suþinosime, kad metodas tikrai mums tinka, galësime nuspræsti dël giliø investicijø. Mes ásigysime anksèiau iðbandytà idëjà sau ir tikrai naudosime sutikimà.

Taigi pasirûpinkime priemonëmis, kurias galime naudoti neparduodami pinigø. Taèiau tokie pasiûlymai siûlo mums demonstracines specialiøjø programø versijas, todël turëtume juos ádiegti á áprastà kompiuterá. Kai programa dirba su mumis, uþtenka investuoti á visà jos versijà.