Namo apsaugos jutikliai

Saugumas yra principas plaèiàja prasme, kiekvienas jos kasdienio darbo elementas. Ar kasdien mes atkreipiame dëmesá á saugumà bendraujant su elektros iniciatyva? Þinoma, ne. Bet mes ne kasdien vykstame aplink butà, tikriname kiekvienà kartà, kai elektros instaliacija ir jos ágyvendinimo nuoseklumas.

https://ecuproduct.com/lt/money-amulet-geriausias-budas-pritraukti-gerove-ir-gyvenimo-laime/

Áþeminimas ið dalies yra atsakingas uþ naudojimo saugumà ir tinkamo plaèiai suprantamo elektros árenginio veikimà. Kas jie yra?Apsauginiai laidininkai - tai laidai, kuriuose naudojamas elektrinis ákrovimas dirvoþemiu, ir ákrovimas neutralizuojamas ðiame tirpale. Apsauginis áþeminimas yra apsaugotas nuo elektros smûgio.Dvi daþniausiai naudojamos PE ir PEN, ty PE (apsauginis laidas, prijungtas ðiuolaikiniuose TNS árenginiuose ir PEN (apsauginis neutralus elgesys, naudojamas TNC arba TNCS tipo konstrukcijose.Todël TNC sistemos trûkumas yra tas, kad PEN vienu metu atlieka neutralaus ir apsauginio laidininko funkcijà. Tai patvirtina tai, kad ðis procesas egzistuoja ir vienfaziuose santykiuose jis turi dideliø apkrovø sroviø, o trifazëse sistemose jis susiduria su naðta, atsirandanèia dël interesø asimetrijos.Nepriklausomai nuo naudojamo kabelio, juose nëra jokios anekdotës, o tai turi bûti ðvelnus. Garsusis sakinys „elektrikas nëra paþymëtas“ neatspindi realaus pasaulio.Dabar, kaip jau þinote, kaip rûpintis savo saugumu, verta susipaþinti su jo defektø vaisiais.Daþniausias netinkamos árenginio apsaugos ar jo gedimo rezultatas yra elektros smûgis.Ar þinojote, kad tendencijos srautas tinkamu kûnu, kurio intensyvumas virðija 70 planø, yra nemalonus bûti?Kas yra eismo paralyþiaus patikimumas?Labiausiai gaila, netgi mirtis, kiti produktai yra ðirdies sustojimas, nudegimai, sàmonës netekimas, raumenø spazmai arba dalinis audiniø deginimas.