Metalurgijos gelethies rokicki

Ðiuo metu metalurgija yra dalykas, kuris supa ne tik plastiko formavimo procesus ir liejyklas, bet ir nagrinëja makro matavimo struktûrø tyrimus. Ðiame plane eksperimentai paprastai atliekami metalografiniais mikroskopais.

Mikroskopija yra kaþkas, kas atsirado prieð kelis ðimtus metø. Ir tik palyginti neseniai metalurgijoje buvo naudojami ávairûs mikroskopai. Ðiais etapais jie reikalingi dirbant su inþineriniais gaminiais. Metalografiniai mikroskopai yra patraukliausi lauke pirmiau minëtame rajone, kurie, be kita ko, kreipiasi á metalo dëmiø ieðkojimà ar daugiau proverþiø. Tada yra matavimo metodas, kuris paðalinamas nepermatomuose mëginiuose. Metalografiniai mikroskopai, be kita ko, apima elektronø mikroskopus, leidþianèius atkreipti dëmesá á atominës bûsenos ir ðviesos mikroskopø struktûras, pasiþyminèias maþesniu didinimu. Stebëjimai, atliekami naudojant ðias priemones, yra labai svarbûs, nes dël to galime identifikuoti kitø tipø mikrokratus medþiagoje arba jø inicijavimà. Galima egzistuoti ir apskaièiuoti fazës ánaðà, be to, nustatyti tikslius etapus. Dël to galime ávertinti inkliuzø kieká ir bûdà bei daugelá kitø svarbiø komponentø ið metalurgijos vizijos straipsnio. Pavyzdþiui, daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai leidþia konkreèiai stebëti medþiagos struktûrà, todël perspektyvoje galime iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra labai svarbus, nes dël to galime aptikti medþiagø defektus. Taèiau reikia nepamirðti, kad ðio tipo árangos tvarkymas yra sudëtingas. Ið patirties jausmo turëtø bûti tik kvalifikuoti þmonës.