Mados dou darthelyje

Ðeðtadiená buvo pristatytas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo rinkinys. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø dozæ, kuri norëjo pamatyti, kà dizaineriai sukûrë auginimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo maþiausia tema, o visa vyko be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbe buvo naudojami tik atviri ir erdvûs audiniai ið dideliø, spalvingø spalvø, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai rûpi erdvûs, spalvingi maxi sijonai, paraðyti tik ant nërimo. Be to, jie dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Dël paprastø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë mergaitëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pilnomis briaunomis, puoðtomis nëriniais ir ðvieþiomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, pasiruoðæs ðiai galimybei. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris ketino likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti dar keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus pervedamos á ðeimos namus. Pabrëþtina, kad bendrovë labai dþiaugiasi ávairiais maloniais ir patogiais veiksmais. Jos savininkai ne kartà sakë apie savo produktø pardavimà, o kai pardavimo objektas buvo netgi apsilankymas gamykloje.Kompanijos atstovas mums papasakojo, kad naujausia kolekcija bus greitai pristatoma geguþës mënesá. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje kolekcijos bûtø akivaizdþios, iðskyrus stacionarias ámones.Jûsø drabuþiø kompanija yra viena ið artimiausiø drabuþiø gamintojø. Ji pristato keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma daugelis didþiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kartais ðis populiarumas yra paraðytas kolekcijomis, palaikanèiomis ryðius su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios sëkmingos, kad net prieð parduotuvës atidarymà jos yra pasirengusios ilgomis eilëmis ruoðtis ið individualaus ryto. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio prekës þenklo produktai daugelá metø puikiai vertinami tarp klientø, taip pat ir patalpose, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepatenka, jau nekalbant apie daugybæ apdovanojimø, kuriuos ji gavo, ir patvirtina, kad dainos yra geriausios kokybës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai