Mados dou biauystok

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiausià þiûrovø skaièiø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai sukûrë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Smulkiai sureguliuota ðou buvo sukurta maþiausiai detaliø ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Darbe buvo naudojami tik ðvieþi ir draugiðki audiniai su sparèiomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi „maxi“ sijonai, kuriuos sukëlë nërimas. Pagarba jiems buvo pagraþinti, romantiðkos suknelës ir susiþeistos palaidinës ir siuvinëti bikini. Ðiltais drabuþiais, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø suknelë, sukurta naujai kovai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo iðpirkti keli naujausios kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus perkeltos á vietiná naðlaièiø namà. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius gerus ir efektyvius veiksmus. Jos darbdavys jau ne kartà paliko savo produktus parduoti, o kai aukciono objektas buvo netgi apsilankymas pasirinktoje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad ðiuolaikinë kolekcija pasieks dabar geguþës mën. Kontaktà. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja atidaryti internetinæ prekybà, kurioje atvirkðtinës kolekcijos bûtø kaltos nei stacionarëse parduotuvëse.Gerai þinomas drabuþiø gamintojas yra vienas ið populiariausiø drabuþiø gamintojø. Jis turi keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, paskutinëje daugiausiai geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà akimirkà bendrovë bendradarbiauja su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos tikrai sulaukia didelës sëkmës, kad daugiau, nei parduotuvë yra ásteigta, tie, kurie nori ryte vienà ilgà eilæ naudoti. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartiniø institucijø produktai jau daugelá metø naudojasi daugeliu vartotojø, be pasaulio ir uþsienyje. Raðydamas apie jà, jis neiðnyks, jau nekalbant apie gautø prizø galià ir ieðko aukðèiausios kokybës produktø.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai apsauginiai drabuþiai