Mados dizaineriai id milano

Ðeðtadiená buvo parodyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo baigtas maþiausiu momentu ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamybai buvo naudojami visiðkai originalûs ir ðviesûs audiniai su sparèiomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, paruoðtos nërimui. Be jø, nëriniai, romantiðkos suknelës ir sumuðtintos palaidinës ir siuvinëti bikini sukëlë pagarbà. Dël naujausiø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su svarbiais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir originaliomis gëlëmis.Po parodos buvo surengta graþi vestuviø suknelë, parengta ðiai kovai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, per pastaruosius keletà svarbiausiø kolekcijos drabuþiø buvo parduota aukcione. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus skirtos paprastam naðlaièiui. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir gerus veiksmus. Jos darbdavys pakartotinai pateikë savo aukcionams skirtus straipsnius, o aukciono objektas buvo net apsilankymas pasirinktoje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija bus pristatyta geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad pavadinimas svarsto galimybæ sukurti elektroninæ prekybà, kur bûtø naudinga rinkti ne tik stacionarias parduotuves.Jos drabuþiø prekës þenklas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Jame yra keletas gamyklø ðalies þmonëms. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant daugumà geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ðis pavadinimas naudojamas kolekcijose bendradarbiaujant su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Þinoma, ðios kolekcijos yra gerai priimtos, kad tiek prieð atidarant parduotuvæ, tiek ir tuos, kurie nori ádëti tam tikrà rytà ilgose eilëse. Ðios kolekcijos iðnyksta tà paèià dienà.Naujosios ámonës produktai daugelá metø dþiaugiasi dideliu klientø ir ðalies, taip pat ir uþsienio klientais. Raðydama apie jà, ji nenukrenta, jau nekalbant apie daugybæ pasitenkinimo, kurià ji gavo, ir siûlo, kad gaminiai bûtø aukðèiausios kokybës.

Multilan Active

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclavas