Kurybinio darbo atsiskaitymas

Paskutinës naujienos, priimtos 2015 m. Sausio mën. Ásigaliojusioje rezoliucijoje dël PVM, ávedë bûtinybæ atlikti atsiskaitymus naudojant kasos aparatus tarp vëlesniø verslininkø grupiø. Ir nors kai kurie verslininkai vis dar iðbraukiami ið ápareigojimo iðduoti kvitus, institucijos, kurios savo paslaugas teikia kitiems klientams, privalo atsiskaityti kasoje.

Kas turi bûti fiskalinis kasos aparatas?Kasos aparatai reikalingi ámonëms, naudojanèioms savo energijà fizinëms galvoms (B2C. Taèiau bendrovës, kuriø metiniai pirkimai nevirðija 20 tûkst. PLN, neprivalo iðleisti mokesèiø. Nuo pokyèiø, jei verslininkas pradeda praktikà per mokestinius metus, ápareigojimas turëti kasos atsiranda tada, kai apyvarta virðija 20 000 PLN. Toliau plëtojant yra veiklos, kurioms nereikia iðraðyti kasos aparato, sàraðà.

Pagalba ir tikslai, susijæ su kasos aparatu.Prieð pradëdamas naudotis kasa, verslininkas privalo apie tai praneðti savo mokesèiø inspekcijai kartu su adresu, kuriame bus paimtas kasos aparatas. Kartu su minëtais dokumentais turëtumëte gràþinti originalø kasos pirkimo árodymà ir sertifikatà, patvirtinantá, kad ásigytas kasos aparatas atitinka PVM ástatyme nustatytus technologinius ir efektyvius reikalavimus. Formalûs reikalavimai, kurie turi bûti ávykdyti prieð naudojant kasos aparatus, taip pat yra susijæ su pagalba, kurià galite gauti uþ kasos pirkimà. Su kasos pirkimu susijæs atleidimas nuo mokesèiø yra iki 90% kasos pirkimo kainos, nors ne daugiau kaip 700 PLN. Tuo paèiu metu kasininkas privalo turëti tam tikrà aptarnavimà ágaliotose vietose, taèiau kasos aptarnavimas negali bûti trumpesnis nei kas 25 mënesiai. Dël ðio etapo pratæsimo gali prireikti gràþinti kasos aparato ásigijimo paðalpà.

Kasos aparatas taip pat reiðkia, kad klientams iðduodami originalûs èekiai ir 2 metus saugomi kvitø kopijos, pradedant skaièiuoti nuo tø ataskaitiniø metø, kuriais jie buvo iðduoti, pabaigos. Kasininkas kasdien turi spausdinti kasos, kas savaitës ir mënesio periodines ataskaitas.