Komercine bendrove netcom grzegorz czerwinski

Titanium

Maþesnes prekybos ámones reglamentuoja jø paèiø ástatymai. Todël jose naudojamos kitos kompiuterinës programos, o ne didelës maþmeninës prekybos tinklai. Jaunesniuose parduotuvëse kyla ðiek tiek maþesnis diapazonas, maþesnis plotas, ádarbinami keli darbuotojai, o svarbiausia - jie neatitinka bendrøjø taisykliø, taikomø parduotuvëse ðalia pagrindiniø grandiniø.

Taigi, maþø privaèiø parduotuviø savininkai gali pristatyti subtilius geleþinkelius á parduotuvës eksploatacines vertes, kaip árodymà, kad pagal mûsø nuomonæ pristatomos reklamos.

„Mini Market“ programaJaunøjø parduotuviø „Mini Market“ programa yra idealus sprendimas maþoms komercinëms ámonëms. Tai leidþia efektyviai tvarkyti parduotuvæ, priþiûrëti sandëlio formà ir sekti visas funkcijas rinkinio pakeitimø srityje. Tokia programa leidþia efektyviai atimti ið ásigytø prekiø lygá ir naudoti kitas prekes bei kito tipo asortimentà. Dël tokiø projektø maþos parduotuvës taip pat gali pristatyti savo lojalumo programas ir nuolaidas nuolatiniams klientams.

privalumaiYpaè svarbu galvoti apie kompiuterizavimà, kai vykdote parduotuvæ. Tai sumaþina tokios parduotuvës darbuotojø iðlaidas, nes didþioji dalis veiklos atliekama per kelias minutes per kompiuterá. Pavyzdþiui, produkto kainos siunèiamos naudojant brûkðniniø kodø skaitytuvà, o kaina taikoma kompiuteriui, o vëliau parsisiunèiama ið kompiuterio prijungto skaitytuvo. Tai leidþia susilaikyti nuo etikeèiø su vertëmis pritvirtinimo prie bet kokio produkto, o tada - bet kokià kainà su klaidø rizika, kai paliesite já á kasos aparatà. Negalima paneigti, kad netgi trumpose parduotuvëse toks kompiuterizavimas yra labai vertingas ir leis jums patikimai vykdyti verslà.