Kasos aparatas kaip pranedti

Bet kurioje maþoje parduotuvëje naudingas kasos aparatas. Nauji taisykliø pakeitimai verèia vienareikðmiðkai identifikuoti prekes. Kaip elgtis su dabartimi? Atsakymas yra „PC Market Lite“. Taigi yra profesionali programa, kuri leidþia programuoti kasos aparatus. Tai puikus kelias vidutinëms parduotuvëms.

Kai kurios „PC Market Lite“ siûlomos funkcijos apima prekiø eksportà á kasà, supaprastintø prekiø korteliø ávedimà, kuriose yra tik bûtini elementai arba pardavimo ataskaitø rengimas. Funkcionalumas tikriausiai yra toli ir leidþia gerai veikti. Ði programa skamba labai paprasta diegimo programa, kurià kiekvienas vartotojas padës. Nereikia investuoti pinigø specialistui, kuris sukurs ir ádiegs viskà. Ir paslauga klientui malonu. Sukimas aplink projektà nëra problema net moterims, kurios kasdien neturi jokio kontakto su kompiuteriu. Tai yra kruopðèiai apgalvotos ir sukurtos sàsajos vaidmuo. Visos ðios dalys yra labai geros. Akivaizdu, kad þmonës, kurie jà perkëlë, gerai þinojo, kà jie darë ir kà norëjo pasiekti.

Verta paþymëti, kad „PC Market Lite“ yra vidutiniø parduotuviø planas. Jis remia tam tikrà fiskaliná kasos aparatà, taèiau galima pratæsti iki trijø. Jame pagrindinis dëmesys skiriamas poreikiui ásigyti visø jø planà. Kà galite padaryti, jei mums nepakanka, nes turime konkretesná vaidmená? Ðiuo atveju „PC Market 7“ bus geriausia vieta, jo pasiûlymai yra daug stipresni, taip pat þino, kaip tvarkyti didelius prekybos centrus ir parduotuviø tinklus. Jei jau ásigijote vidutinës parduotuvës versijà ir stiprinate diegimà, nereikia nieko nerimauti. Mokëdami kainø skirtumà tarp ðiø projektø, galite gauti pilnà „PC Market 7“ versijà. Nieko neprarandate, o netgi ne. Su „PC Market Lite“ jûs galite perþiûrëti savo studentà ir nuomones arba dabar.