Kasos aparatas ergo

Kiekvienas verslininkas, kuris mûsø ámonëje turi kasos aparatus, kasdien kovoja su naujomis problemomis, kurias patiekia ir patiekalai. Kaip ir bet kokia elektroninë áranga, kasos aparatai nëra laisvi ir kartais sugadinti. Ne visi verslo savininkai þino, kad bet kuriuo metu, kai registras yra perkeltas kasos aparato pagalba, jie turëtø prisiminti kità prietaisà - tik tuo atveju, jei pirmas nepavyko.

Atsarginiø kasos aparatø trûkumas parduodant prekes ar paslaugas gali paskatinti mokesèiø inspekcijos nuobaudas, nes dël to pagrindinio árenginio gedimo metu pardavimo laiðkas nebus sugadintas. Á kasos aparatus saugomi dokumentai turëtø apimti kasos aptarnavimo knygelæ. Ðiame tekste ne tik visi prietaiso remonto darbai, bet ir informacija apie kasos aparato fiskalizavimà arba jos atmintá. Paslaugø teikimo vietoje taip pat egzistuoja unikalus numeris, kurá pateikë mokesèiø inspekcija, ámonës pavadinimas ir patalpø, kuriose naudojama suma, adresas. Visa ði informacija reikalinga mokesèiø patikrinimø atveju. Visi kasos aparato ir jo remonto geleþinkeliai priklauso specializuotos tarnybos veiklai, su kuria visi verslininkai, naudodami kasos aparatus, turëtø prisiminti pasiraðytà sutartá. Dar daugiau - turëtumëte informuoti mokesèiø inspekcijà apie bet kokius kasos paslaugø pakeitimus. Pardavimai fiskalinëmis sumomis turëtø bûti vykdomi nepertraukiamai, o sëkmingai uþpildant kasos atmintá, turite pakeisti kità atmintá, tuo paèiu metu prisimindami atminties rodmenis. Kasos aparato atminties skaitymas gali bûti - kaip ir jo keitimas, kurá atlieka tik ágaliotas subjektas. Be to, ði veikla turi bûti baigta dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Perskaitæ fiskaliná kasà, parengiama atitinkama ataskaita, kurios kopija patenka á mokesèiø inspekcijà ir kità - verslininkui. Norint, kad ðis protokolas bûtø saugomas kartu su naujais kasos aparatu susijusiais dokumentais, jam reikia ðio protokolo - jo trûkumas gali paskatinti bausmæ.