Kasos aparatas adtri

Visø pirma, nepamirðkite, kad kasos aparatas ir fiskalinis spausdintuvas nëra vienodi. Tada jie yra prietaisai, kurie labai skiriasi vienas nuo kito. Nors jie daþnai painiojami vienas su kitu, jie turi naujas pardavimo registravimo sistemas ir dalyvauja ávairiose funkcijose.

Kasos aparatai turi pilnà pardavimo sistemà. Juose yra prekiø ir pagalbos bazë, todël jie nenori prisijungti prie jokio naujo prietaiso. Taigi galite pasakyti, kad jie yra savarankiðki. Atsiþvelgiant á tai, kad jie uþima kelias darbo vietas, o finansiniai spausdintuvai yra labiau prieinami, o tai tikrai naudinga. Yra þinoma, kad kiekvienas þiûri á tai, kiek uþdirbti ir kaip praleisti maþiausiai.Fiskaliniai spausdintuvai yra padidëjæ kasos aparatai. Be gebëjimo spausdinti fiskalines pajamas ir nukreipti pardavimo sistemà, jos taip pat turi daugiau funkcijø. Pavyzdþiui, jie gali stebëti produktø, kuriuos gerai þinoma kompanija yra prieinama, sàraðà. Tokiø pasiûlymø dëka, jûs visada þinote, kas tam tikru momentu gali kilti susidomëjime ir kà reikëtø ásigyti patogioje vietoje. Be to, jø stiliui siûlomos skirtingos reklamos. Ne tik áprastas kainø sumaþinimas, bet ir pigesnis pardavimø rezultatas pakuotëje, pavyzdþiui: Pirkti du produktus ir treèiàjá, kurá gausite nemokamai. Todël papildoma ypatybë yra ta, kad jie gali tiesiogiai spausdinti PVM sàskaitas faktûras, taip pat galimybæ pagerinti jo gavimà prieð spausdinant. Ði parinktis neprieinama kasos aparatuose. Taèiau jie nëra savarankiðki atskyrimo nuo finansiniø kasos aparatø ir jie turi bûti prijungti prie iðorinës pardavimo sistemos, ty kompiuterio, kad galëtø tinkamai veikti. Taigi, tai yra ir privalumas, kai ir liga. Trûkumas yra tas, kad be kompiuterio nëra vilties spausdinti kvitus. Kompiuterio ásigijimas taip pat yra papildomas mokestis. Taèiau privalumas yra tas, kad pardavimo duomenys, esantys kompiuteryje, yra tikslesni ir paprastesni. Fiskaliniai spausdintuvai puikiai tinka vietoms, kuriose produktø bazë yra labai didelë. Nepaisant didelio fiskalinio spausdintuvo pranaðumø prieð kasos aparatà, prieð priimant sprendimà dël jø pirkimo, verta apsvarstyti, ar mums reikia tokios specializuotos árangos. Þmonëms, vykdanèioms maþas parduotuves, patartina turëti tokià didelæ darbo sistemà ir kasos kaina yra siauresnë nei fiskalinis spausdintuvas.