Kasos aparatai maitinimo paslaugos

Tuo metu visi mes susitiko prekybos centruose ir kituose prekybos centruose su kasos aparatais. Tada pardavëjai suskaièiuoja mûsø prekes ir atsiunèia mums kvità. Daþnai, nepaisant to, kad neþinome, kokia ði suma yra naudinga. Dël to daugumà skaièiavimø galima lengvai sukurti skaièiuokle. Kodël kasos aparatas yra bûtina áranga daugelyje ástaigø ir parduotuviø?

Kasos aparatas yra registrø registras. Tada yra elektroninis árenginys, kurio problema yra apyvartos registravimas ir mokesèio dydis. Á mokesèiø sumà átraukiame ir pajamø mokestá, ir PVM. Maþmeninë prekyba daro átakà jos sumai. Prieðingai nei atrodo, kai kurie tokie kasos aparatai neturi fiskalinës atminties. Tada visa informacija apie pirkimà yra paraðyta uþsienio, tinkamai apsaugotose atmintyse. Taèiau fiskaliniai kasos aparatai vis dar yra populiariausi. Dabar jie naudojami Lenkijoje, Italijoje ir Graikijoje. Tokie kasos aparatai turi atskirà fiskalinæ atmintá su iðskirtinëmis savybëmis. Jie suteikia unikalø numerá. Pardavimo dienos pabaigoje mokesèiø sumos áraðomos á toká kasà. Tai yra grynieji ir bruto tarifai.

Verta atsakyti ir iðnagrinëti, kas turëtø turëti tokià fiskalinæ sumà. Jis, be abejo, nori ið kiekvienos institucijos ar asmens pajamø. Jei pajamos virðija tam tikrà ribà, turëtumëte investuoti á kasos aparatà. Sienos aukðtá nustato Finansø ministerija. Yra iðskirtinai tam tikra prekiø grupë, kurià galima parduoti tik tuo atveju, jei turite toká kasos aparatà. Tai, be kita ko, yra alkoholio ir tabako gaminiø. Baigæs pardavimo dienà, kiekvienas þmogus, turintis tam tikrà pinigø, turi tikslà pateikti kasdieninæ fiskalinæ ataskaità. Tai yra nepakeièiamas dalykas, kuris vëliau raðomas apie kasos þinias. Nëra svarbu já pakeisti ar iðtrinti.

Þinoma, kasos aparatai vis dar daþniausiai naudojami ámonëse ir prekybos centruose. Taèiau jei mes dirbame privaèiame versle ir mûsø pelnas virðija tam tikrà ribà, taip pat turëtume investuoti á toká elektroniná árenginá. Dël to galësime ávykdyti visus formalumus.