Kalita mados dou

Ðiuolaikiniame ðeðtadienyje baigësi naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie svajojo pamatyti, kà dizaineriai sukûrë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo þemiausiame taðke, o visas ávyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamybai buvo naudojami tik originalûs ir erdvûs audiniai ið dideliø, spalvingø spalvø, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai plaèiame nërime. Jø pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pilnomis briaunomis, puoðtomis nëriniais ir graþiais gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, sukurtas daugiausia progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuriam reikëjo likti anonimiðkai. Be to, daugelis drabuþiø ið ðilèiausios kolekcijos taip pat buvo parduodami aukcione. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus skiriamos mûsø naðlaièiams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius pelningus ir tinkamus veiksmus. Jos savininkai jau ne kartà bûtø rekomendavæ parduoti savo produktus ir kaip sandorio objektas netgi buvo apsilankymas visose gamyklose.Kompanijos atstovas mums papasakojo, kad moderniausia kolekcija bus parduota greitai geguþës mën. Be to, jis informavo, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø verslà, kuriame kolekcijos bûtø akivaizdþios, iðskyrus stacionarias parduotuves.Gerai þinomas drabuþiø pavadinimas yra vienas didþiausiø ðio sektoriaus drabuþiø gamintojø. Visuose regionuose yra kelios gamyklos. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, labiausiai neseniai patraukliausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ði kompanija rengia kolekcijas susitarimuose su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðiose kolekcijose pripaþástama, kad prieð pradedant parduotuvæ jie yra pasiruoðæ aukðtiems eilëms nuo labai anksti ryto. Ðios kolekcijos tà dienà naudojasi.Ðios kompanijos vaisiai jau daugelá metø yra populiarûs tarp vartotojø, tiek regione, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji neiðeina, jau nekalbant apie daugybæ jo gautø pasitenkinimà ir patvirtina, kad tekstai yra aukðèiausios vertës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: vienkartiniai medicinos drabuþiai