Kairiojo oro ir variklio darbas

Sveikata ir gerovë, be to, þmogaus veikla labai priklauso nuo terpës ir aplinkos, kurioje laisvas laikas gyvena. Todël svarbu uþtikrinti, kad darbo vietoje ákvëpto oro forma ir ðvarumas atitiktø nurodytus reikalavimus ir standartus. Ávairiø pramonës sektoriø plëtra pridedama prie paskutinio, kad padidëja ir reikalavimai, susijæ su centru, pasitikëjimu ir sveikata darbo vietoje. Ðie komponentai rodo, kad „ðilto oro“ paklausa jau tada, kai ilgainiui bus pirmoji.

Siekiant uþtikrinti gerà darbo vietø ventiliacijà, pradiniame tinkamos árangos pasirinkimo etape turi bûti atliekamos tinkamos analizës, skaièiavimai ir projektavimo institucijos, kad bûtø galima atlikti tinkamà ventiliacijos sistemà. Dulkiø iðtraukimo sistemø projektavimas, skirtas didelës ámonës dulkiø ðalinimo sistemø projektavimui. Svarbiausias projekto darbø laikas yra ávertinti oro terðalø greitá aplinkoje, kurioje uþsiterðia terðalai, taip uþtikrinant tinkamà dulkiø daleliø ar dujø patekimà á tarðos ðaltiná. Svarbiausia uþtikrinti, kad tinkamos oro mainø dozës bloke bûtø iðlaikomos pagal sanitarinius reikalavimus. Kita didelë daugelio dizaineriø problema yra tai, kad oro greitis vamzdynuose yra toks, kad bûtø iðvengta priemaiðø paðalinimo vëdinimo kanaluose, ir ið to, kad bûtø sumaþintas triukðmas ir srautas. Kas turi didelæ idëjà apie sàlygas namuose sistemos uþsakyme. Tinkamai suderintos sistemos sudedamosios dalys be pernelyg didelio dydþio gali sumaþinti eksploatacijos iðlaidas. Visi maðinos ir filtravimo bei vëdinimo metodai yra organizuojami pagal tiksliai apibrëþtus standartus, nuo teoriniø pagrindø ir sanitariniø reikalavimø iki specialistø patirties. Bet kuri vartotojo uþduotis & nbsp; turëtø bûti vertinama atskirai. Ámonës kuria ir turi keletà sàvokø, leidþianèiø iðskirti darbo vietas, nuo tam tikrø iki ekologiniø.