Jaunikio vertimas a anglo kalba

Nors ðiuo metu vertimo rinka plinta su maþais talentais (kasmet filologijos fakultetai palieka tûkstanèius iðtroðkusiø studentø, vis dar ieðkant geriausio, sunkiausio ir geriausios kainos vertëjo vertëjas yra itin sudëtingas.

https://neoproduct.eu/lt/proengine-ultra-veiksmingas-budas-mazinti-kuro-sanaudas-ir-rupintis-varikliu-jusu-automobilyje/

Visi pritaria tam, kad pasiûlymai, susijæ su vertimu, nesvarbu, ar jie susijæ su kontekstu, ar su tais paèiais þodiniais klausimais, yra daug, daugelis jø netinka jø dëmesiui. Todël darysime prielaidà, kad mûsø pastangø tikslas yra suprasti anglø kalbà sostinëje. Kaip galime jà sukurti? Negalima „suteikti“ prastos kokybës ir laiko pasiûlymo, o svarbiausia, kaip iðvengti laiko ir pinigø ðvaistymo? Mes tai stengsimës raðyti ðiame skyriuje.

Internete pateikto pasiûlymo iðvaizda yra didelis dalykas ieðkant geros vertëjo. Ið anksto turëtume atmesti visus tuos pasiûlymus, kuriø statyba sutrumpinta á tris ar keturis sakinius. Tikrasis vertëjas, kaip anglø filologijos absolventas ar kitas, gali raðyti ðiek tiek apie save, bet pateikti tokioje formoje, kad paskatintø potencialius pirkëjus laimëti savo paslaugas. Todël svarbu, kad vertëjo pristatyta galimybë bûtø svarbi ir glausta, bet su dabartiniu trumpumu negalime perdëti. Turëtume sutelkti savo nuomonæ apie vertëjus, kà jie sako, kokiomis temomis jie geriausiai jauèiasi - ypaè norëdami mokykloje ar universitete suteikti kvailà popieriø, o specializuotà tekstà, reikalaujantá vertëjo patirtimi (daþnai gali bûti iðverstas specializuotas þodynas moteris, kuri nëra susipaþinusi su taðku, todël verta verta rasti tà, kas þinotø, kas vyksta. Vertimo biure verta ieðkoti teisingo vertëjo.

Kitas svarbus dalykas yra vertëjo laikinumas - svarbu, kad jis per kelias dienas mums pateiktø vertimà. Daþnai galite susidurti su vertëjais, kurie mûsø pasiûlyme nieko nepaminëja ágyvendinimo vietoje. Bûtø klaidinga gauti ið jø paslaugas (nebent mes su jais tiesiogiai suþinotume, kai mes gauname darbà. Jei norime klimato ir mes nerûpi klausytis pasiteisinimø dël tos paèios ligos ar tos paèios sulauþytos kojos, geriau investuoti á kaþkà, kuriam pasitikima. Èia mes einame á viskà, kà sakome: ávertinkite pasiûlymo patikimumà. Jei matome, kad jo autorius daug laiko ruoðia gaminti, mes galime naudoti garantijà, kad jis to nori atskiriems klientams.