Frazio puslapio iddestymas

Daugeliui þmoniø grynieji pinigai ir fiskalinë tarnyba árodo, kad bûtina apskaièiuoti vaisiø ir paslaugø pardavimus mokesèiø inspekcijoje. Taèiau verta pabrëþti, kad ne kiekvienas kasos aparatas automatiðkai naudojamas fiskalizacijai. Kà verta þinoti apie paskutiná faktà? Koks yra atsakymas tarp kasos ir fiskalizacijos?Pradëkime nuo svarbiausiø sàvokø paaiðkinimo. Mums bus lengviau suprasti skirtumus tarp kasos ir fiskalizavimo, kai tik suþinosime apie ðiø datø teikimà. Finansinis kasos aparatas nëra naujas dalykas, kaip priemonë, leidþianti dokumentuoti pardavimus.

Ðiuo atveju suteikiama ne fiskalinë kasa. Ði sistema valdo pardavëjà per dienà, kai buvo atliktas iðsiregistravimo pozicijos skaièius, taip pat puikus pratimas prieð naudodami kasos aparatà protingoje priemonëje. Fiskalizavimas susijæs ne tik su tokiø pardavimø dokumentavimu, bet ir su mokesèiø inspekcija. Kad kasos aparatas nustotø egzistuoti tik pardavimui dokumentuojantá prietaisà ir padëtø daugiau fiskalizuoti, reikia atlikti atitinkamus formalumus. Kas yra naujausias kasos fiskalizavimo procesas? Ration - tai nuolatinis tam tikro mokesèiø mokëtojo mokesèiø mokëtojo kodo taupymas fiskaliniame modulyje. Toks procesas yra sklandus ir vienas veiksmas. Taip pat reikëtø nepamirðti, kad kasos aparatø fiskalizavimas yra procesas, kurio negalima atðaukti.

Kà remia fiskalinës sistemos funkcija? Ðiuo reþimu svarbø vaidmená atlieka kasos atmintis, kurioje uþregistruojamos kasdieninës pardavimo ataskaitos. Galima atspausdinti dabartinæ dabartinës formos fiskalinæ ataskaità, kuri iðgydo kampanijø ágyvendinimà ir iþdo pavadinimà. Tokia fiskalizacija turëtø bûti sukurta profesionalia tarnyba, orientuota á kasos aparatø pardavimà ir remontà. Kiekvieno pilieèio pareiga yra pateikti kasos aparatus á atitinkamà Mokesèiø tarnybà, kuri atitinkamam registrui pateikia atitinkamà registro numerá. Verta praneðti apie sumos fiskalizavimà dienà prieð operacijà ir po jos. Visos ðios procedûros yra labai svarbios tiek investuotojams, mokantiems mokesèius, tiek darbuotojams, kurie juos kontroliuoja. Verta rûpintis pareiga fiskalizuoti kasà ir pateikti tokià operacijà á rimtà tarnybà.