Fiskalinis kasos aparatas gintaras

Jau pats individas pradþioje, turëtume aiðkiai suvokti, kad visiðkas nepaisymas ir nesugebëjimà patenkinti konkreèià datà privalomo perþiûrà mûsø kasos visiðkai gëdingai rezultatai bûtinybæ gràþinti vadinamàjá atleidimà nuo (grynaisiais pinigais pirkimo laikà. Verta paminëti, kad tokios sankcijos yra veikiami ðiø mokesèiø mokëtojø, tada kokios per trejus metus nuo inauguracijos áraðymo momentu nëra made - in kurti, tuo paèiu metu ir per nustatytà terminà - Pinigø taikymo privalomo patikrinimo. Sakykime ir, beje, kad tokia perþiûra atliekama tinkamai paslaugai.

Be jokios abejonës, privaloma apþvalga kasos turi bûti iðversti ne reèiau kaip kas dvejus metus. Ir turëèiau paminëti tai, þinoma, tai, kà jie reiðkia du metus versle. Dël tikslaus skaièiavimo bûtinybæ priimti pradþios laikà, tai yra dienà, kurià jie ið tikrøjø ávyko Fiscalization pinigus ar paèià datà paskutinio patikrinimo.

Taigi, mokesèiø mokëtojai, perkant grynuosius pinigus, gali (ir netgi turëtø atsiþvelgti á perþiûros bûtinumo tekstà - dvejø metø laikotarpá nuo prietaiso fiskalizacijos momento. Þinoma, ði fiskalizacija atlieka specializuotà paslaugà paskutine kryptimi. Ið serijos, pats apmokestinimo procesas priklauso nuo konkretaus kasos mokestinio modulio pradþios.

Taigi, prieð perkant kasos aparatà, verta þinoti, ar jûsø mieste yra apsvarstyta autorizuota tarnyba, kurià mes galime padaryti átraukdami á paieðkos variklá tinkamà slaptaþodá, pvz., "Kasos aparato paslaugà".

Privaloma kasos aparato perþiûra priklauso nuo keliø dalykø darbo srityje. Kariuomenë visø pirma atlieka audità pagal konkretaus kasos aparato antspaudø bûklæ. Jø bendradarbiavimas su áraðais, áraðytais á paslaugø knygà, yra jø ieðkojimas. Specialistas taip pat kontroliuoja bendrà kasos aparato bûsto bûklæ. Ji ávertina pagrindinæ plokðtæ, finansinæ atmintá ir fiskaliná modulá. Tuo paèiu metu ji taip pat tikrina, ar vartotojo ekranas tinkamai veikia. Be to, jis patikrina kasos aparato programà ir ðios programos versijà tekste pagal áraðus - dar kartà - kasos aparate. Galiausiai, technikas átraukia á oficialø perþiûros rezultatà - galimas rekomendacijas ir pastabas - á serviso knygà.Mokestis uþ perþiûrà yra nuo ðimto iki dviejø ðimtø zlotø - uþ vienà kasos aparatà.

Jei mes nustatëme visà ðià operacijà su technine apþiûra, tai gali bûti apgaulinga. Kodël? Na, nes tikrindami tikrinami tik tie prietaiso filialai, kurie tiesiogiai nëra atsakingi uþ nieko keistà, kaip apyvartos áraðymà. Yra perþiûros planas.

Todël privaloma pinigø finansinë apþvalga yra dalykas jis moka atidþiai brangina ir dël kuriø mes ypatingà dëmesá.