Es direktyva bim

ES Atex direktyvoje nustatyti pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti visi produktai, kuriuos galima naudoti sprogioje aplinkoje. Funkcingai susijæ standartai su patarimais apibrëþia konkreèius reikalavimus. Kaip dalis kai kuriø valstybiø nariø vidaus taisykliø, reglamentuojami reikalavimai, kurie nëra nurodyti nei direktyvoje, nei vidaus standartuose. Vidaus taisyklës negali skirtis nuo direktyvos nuostatø, taip pat negali bûti laikomasi grieþtesniø direktyvoje nustatytø reikalavimø.

„Atex“ direktyva buvo átraukta á „Bûtá“, siekiant sumaþinti rizikà, kuri priklauso nuo bet kurios prekës naudojimo tose vietose, kuriose gali bûti sprogi aplinka.Gamintojas yra visiðkai atsakingas uþ tai, kad nustatytø, ar tam tikras produktas yra vertinamas bendradarbiaujant su atex sutartimis ir pritaikant tam tikrà medþiagà pagal galiojanèias taisykles.„Atex“ patvirtinimas reikalingas produktams, kurie ieðko sprogimo pavojø. Tuomet sprogimo pavojaus zonoje yra erdvë, kurioje medþiagos sukasi, naudojasi arba saugojamos, o oras gali sudaryti sprogius miðinius. Visø pirma, tokiø medþiagø kokybë reguliuojama: skysèiai, dujos, dulkës ir bet koks degus. Jie gali egzistuoti, pavyzdþiui, benzinai, alkoholiai, vandenilis, acetilenas, anglies dulkës, medþio dulkës, cinko dulkës.Jis atlieka sprogimà, kol didþioji dalis energijos, gaunamos ið efektyvaus uþdegimo ðaltinio, pasiekia sprogià aplinkà. Pradëjus gaisrà, jis pasiekia sprogimà, kuris kelia rimtà pavojø maistui ir þmoniø sveikatai.