Erp optima 2015

Ieðkodami idealios programinës árangos ámonëms, verta pateikti nuomonæ apie tai, kad ERP Optima yra Krokuvos kompanijos „Comarch“ veikla. „Comarch ERP Optima“ programa yra svajoniø priemonë maþiems vaikams ir maþoms ámonëms, kad palengvintø svarbiausiø srièiø valdymà. Be apskaitos ir þmogiðkøjø iðtekliø moduliø, programinë áranga taip pat turi pardavimø ir sandëliø modulius, tinkamus pardavimø ir logistikos departamentams.

paþymëjimasÐi programa, be kita ko, gali pasigirti turintis bendradarbiavimo su apskaitos ástatymu paþymëjimà. Tai atsiranda dël to, kad ji nuolat atnaujinama su svarbiais reglamentais. Be to, jis supranta ávairiø rûðiø informacijà ir praktinius árenginius bei pardavimus internetu.

prenumerataMokëdami mënesiná abonentiná mokestá uþ programinës árangos turtà, galite ásigyti ne tik pagrindines ir stipriàsias funkcijas, bet ir techninæ pagalbà, kuri iðsprendþia dabartines problemas ir ágyvendina sprendimus, pritaikytus tam tikrai srièiai ir institucijai. Tokio sprendimo dëka Comarch ERP Optima programa gali bûti vertinama ne tik siekiant palengvinti ir pagerinti atskirø padaliniø ir visø ámoniø veikimà, bet ir nedideliu bûdu padidinti jo sëkmæ.

demoPrieð perkant „Comarch ERP Optima“ programà, galima naudoti 30 dienø internetinæ demonstracijà arba 60 dienø neprisijungus demonstracijà. Labai svarbus yra tas pats, nes dëka galite priimti sprendimà, ar tokia programinë áranga bus þinoma. Daugelis verslininkø jau pasitiki „Comarch ERP Optima“ programa. Jis ið jo gauna daugiau nei 60000 kompanijø ið daugelio srièiø, o tai yra þenklo programinës árangos þenklas. Kaip matyti ið apklausø, atliktø tarp verslininkø, iki 93% þmoniø, kurie naudojasi programine áranga „Comarch“, buvo patenkinti.