Enova programos apthvalgos

„Enova“ programinæ árangà sukûrë profesionalø grupë. Geriausi dizaineriai, programuotojai ir testuotojai per daugelá metø nenuilstamai dirbo, kad prekes bûtø galima tobulinti. Jø tobulumas - tai ilgalaikiai glaudûs susitarimai su klientais, kurie gali bûti palaikomi 24 val. Per savaitæ per savaitæ. Visi þmonës laikomi vieni. Gerai þinomas ir glaudus bendradarbiavimas leido kurti programinæ árangà taip, kad ji taptø vis graþesnë ir praktiðkesnë, kad ji bûtø neprilygstama IT aikðtëje.

Flexa Plus New

„Enova Kadry i Pùace“ programa yra programinë áranga, kuri veiksmingai palaiko naudingos kapitalo valdymà bet kurioje ámonëje. Jis susijæs su ámonëmis, kuriose dirba nuo keliø iki net keliø tûkstanèiø darbuotojø. Ði programa apibûdina sudëtingà organizacinæ organizacinæ struktûrà lygiomis galimybëmis ir efektyvumu. Programinë áranga atitinka visus Lenkijos teisës aktø reikalavimus. Tiek kalbant apie personalo duomenø áraðus, socialinio draudimo ámokø, mokesèiø, darbo uþmokesèio ir ligos iðmokø apskaièiavimà. Programinë áranga skirta daugeliui gavëjø. Jas gali sudaryti, be kita ko, valdybos darbuotojai, apskaitos tarnybos, ámonës, teikianèios paslaugas darbo vietø srityje arba personalo áraðai, be to, þmogiðkøjø iðtekliø skyriaus ir darbo uþmokesèio darbuotojai.

Verta pasikliauti ilgà patirtá turinèia kompanija. Pasirinkite programinæ árangà „Enova HR“ ir „Payroll“, kad galëtumëte augti ir efektyviau valdyti savo prekës þenklà. Programa suteikia pranaðumà tobulinant þmogiðkøjø iðtekliø departamento valdymo procesus, sistemos naðumà, sumaþinant klaidø rizikà, procesø automatizavimà, greità ir intuityvø prieigà prie visø duomenø apie þmones. Programinë áranga taupo þmogiðkøjø iðtekliø skyriaus darbo valandas ir dirba daþnai dirbdama. Programa garantuoja visiðkà sutikimà su tam tikromis normomis ir ástatymø nustatytais reikalavimais, veikianèiais visoje mûsø ðalies teritorijoje.

Pasirinkite „Enova Kadry“ programinæ árangà ir darbo uþmokestá bei nurodykite, kad tai verta. IT personalas dirba 24 valandas per parà septynias dienas per savaitæ. Jie padës jums ádiegti, konfigûruoti ir paleisti programinæ árangà, paruoðti ámonës kompiuterinæ sistemà kûrimui su programinës árangos centru.