Elektros kibirkdtis

Elektrostatinio áþeminimo uþduotis - maþinti degiø medþiagø sprogimo rizikà, elektrostatinës kibirkðties dislokacijos poveiká. Daþniausiai tai vadinama degiø dujø, milteliø ir skysèiø transportavimo ir perdirbimo dydþiu.

Elektrostatinis áþeminimas gali turëti kitokià formà. Praktiðkiausi ir keli sudëtingi modeliai yra pagaminti ið áþeminimo gnybtø ir kabeliø. Paþangesnæ ir technologiðkai paþangesnæ árangà aprûpina áþeminimo apsaugos árenginiu, dël kurio leidþiama iðleisti arba transportuoti gaminá, kai þemë tinkamai prijungta.

Daþniausiai elektrostatiniai áþeminimo darbai atliekami pakraunant ar iðkraunant geleþinkelio ir keliø tanklaivius, cisternas, statines, vadinamàsias dideli maiðai arba proceso árenginiø elementai.

Uþpildþius arba iðtuðtinus skirtingo turinio talpyklas (pvz., Rezervuarus su milteliais, granulëmis, skysèiais, gali bûti sukurta pavojinga elektrostatinë apkrova. Jø kûrimo ðaltinis tikriausiai gyvena ne maiðant, uþpurðkiant ar purðkiant degias medþiagas. Elektriniai krûviai susidaro kontaktuojant arba pasirinkus atskiras daleles. Elektros krûvio kiekis priklausys nuo pavirðiø, kurie lieèiasi vienas su kitu, elektrostatinës savybës. Dël greito sujungimo su áþemintu ar ákraunamu objektu gali bûti sukurtas trumpas srovës impulsas, kuris bus atviras kibirkðèiø struktûrai.Kontrolës dël kibirkðèiø iðleidimo trûkumas gali sukelti alkoholio ir oro miðinio uþsidegimà, o tai reiðkia sprogimà ar blogà sprogimà. Elektrostatinis áþeminimas paðalina sprogimo pavojø dël reguliuojamo elektrostatinio krûvio.