Darbuotojo modelio mokymo sutartis

Ar esate maþo prekës þenklo savininkas ir norite investuoti á savo darbuotojø mokymà? Ar manote, kad jø ágytos sritys ir mokslai padidins jûsø pagalbos efektyvumà ir padës jums gauti papildomo pelno? Jei taip, turëtumëte atidþiau paþvelgti á ámoniø, organizuojanèiø ávairius kursus ir renginius, pasiûlymus.

Jei tiesiog sëdësite prie kompiuterio ir þiûrësite á papildomø mokymo pasiûlymø sàraðà, bûsite nustebinti visiðkai dràsiai. Tai daug jø, daug! Kaip pasirinkti tinkamiausius ið tiek daug pasiûlymø? Ar verta ið karto ásigyti mokymo paketà ámonëje, ar teisinga laikytis keliø skirtingø? Ir kà daryti renkantis rangovà?

Jûs galite papraðyti gráþtamojo ryðio ið þmoniø, kurie jau þinote, kad jau naudojate mokymo kompanijø rinkiná. Kitas þingsnis - ieðkoti pagalbos internete - yra daug svetainiø su visais mûsø klientais, kuriuos gavëjai iðsiskiria savo ásitikinimais po atliktø kursø. Taip pat yra daug kitø svarbiausiø detaliø: atidþiai paþvelgti á bendrovës internetiná puslapá ir jo pirmàjá pasiûlymà, tada susitikti su rangovo atstovu ir lyginti tai, kas nurodyta kortelëje su paskutiniu, kà jis paraðys ir siûlys mums socialiniame renginyje.

Svarbu, kas vadovaus ámonei patikëtam mokymui. Arba paskutinis treneris, turintis ávyká toje srityje, ið kurios kursas bus vykdomas, arba asmuo, turintis faktà, kad kà tik pradëjo gerinti taðko galimybes kurso reikmëms? Arba mokymo ámonë atsiþvelgia á mûsø patarimus dël kurso veiksmø ir klausimø, arba grieþtai sujungia savo scenarijø ir nepriklauso nuo jo. Kaina yra dar viena svarbi sritis, dël kurios derëtis dël sàlygø.

Kiekvienas verslininkas nori, kad normos ir valdymas, perkami ið savo biudþeto, bûtø atspindëti. Jûs, kaip vienas ið jø, turite teisæ reikalauti to paties!