Darbo kodekso skyrius 10

Darbo kodekso nuostatose darbdavys yra priverstas uþtikrinti patogias ir sveikas darbo sàlygas, o kiekvienas patiekalas ir institucija turi bûti sertifikuoti, ty CE atitikties þenklas.

Sertifikavimas arba medþiagos atitikties vertinimas yra sistemingas valstybës, kurioje konkretus produktas atitinka grieþtus reikalavimus, tikrinimo procesas (tai yra ir saugos reikalavimas. Maðinø sertifikavimas yra keletas aspektø. Þinoma, savo dizainerio projektavimo metu arba gamintojas já pasiekia ágyvendinimo metu. Sertifikavimà gali atlikti produkto gavëjas arba vienetas, nepriklausomas nuo produktø dizainerio, gamintojo ar gavëjo.Teisiniu poþiûriu, maðinø sertifikavimas buvo ádiegtas 2006 m. Geguþës 17 d. Direktyva 2006/42 / EB. Dël teisinio metu Lenkijoje pristatë Ûkio 21 ministro pasiryþimà 2008 Spalis esminiø reikalavimø maðinos (leidinyje U. Nr 199, 1228 punktas., Kuris ásiskverbë á butà nuo 29 gruodþio 2009.Maðinø sertifikavimas taikomas paèiai maðinai, keièiamai árangai, saugos komponentams, këlimo reikmenims, grandinëms, lynams ir dirþams.Visø Europos Sàjungos maðinø sertifikavimo kriterijai yra átraukti á Direktyvos 2006/42 / EB I priedà, pavadintà „Esminiai saugos reikalavimai ir sveikatos vertybës maðinø projektavimui ir paruoðimui“.Be to, direktyva numato maðinø padalijimà á ypaè didelius ir skirtingus.Ðiuo metu projektavimo metu atliekama organizacijø ir priemoniø, apibûdinanèiø aukðtà rizikos, susijusios su jø naudojimu ir naudojimu, sertifikavimas. Kiti prietaisai ir organizacijos yra sertifikuoti vidaus gamybos kontrolës metu.Apibendrinant galima teigti, kad visi patiekalai ir ástaigos, galinèios kelti grësmæ gyventojo ir turto veiklai ar sveikatai, taip pat yra sertifikuoti, t. Y. Atitikties vertinimas.