Comarch cdn xl instrukcija

„Comarch xl“ programa yra naujausia patobulinta ERP klasës sistema, palaikanti ir keièianti modernios ámonës valdymo procesà. & Nbsp; ERP programinë áranga yra platinama ávairaus dydþio ámonëse nuo maþiausio, daugelio asmenø iki didelës ámonës, turinèios daug filialø visame pasaulyje.

Svarbios ðios kategorijos programos privalumai yra prieinami ðiose verslo srityse:- apskaitos paslaugos ir apskaita,- þemës ir sandëliø valdymas, \ t- nacionaliniai apyvartiniai ir atviri dokumentai, \ t- vidaus procesø analizë,- pardavimo ir informacijos paskelbimo galutiniam vartotojui, \ t- ámonës þmogiðkøjø iðtekliø valdymas.

„Comarch xl“ programa pateikia labai daug duomenø ir turi modulinæ struktûrà.Tai suteikia galingas galimybes sukurti sprendimà, pritaikytà prie realiø ámonës poreikiø.Moduliø serija surenkama tose srityse, kurios logiðkai sujungia funkcijas, kurios veikia kartu.Komorø sistema yra pritaikyta kiekvienos ámonës poreikiams. & Nbsp; Uþsakymui atliekama nuodugna visø procesø analizë ir, be to, verslo poreikiai. & Nbsp; Ðio sprendimo dëka ásigysite aukðtà efektyvumà grupëje.Be standartinës licencijos versijos, „comarch“ taip pat siûlo SaaS arba programinës árangos sistemà kaip paslaugà. Tada visa paslauga veikia kaip debesø kompiuterijos dalis. Galima naudotis per nuotoliná interneto ryðá per interneto narðyklæ.Ðis paskirstymo stilius sumaþina produkto ágyvendinimo galutiniame þmogui iðlaidas. Ji neatsiþvelgia á poreiká investuoti á gamybos serverius ir nuomoti specialistus, skirtus eksploatacijai ir bûsto programinei árangai.Technologinëms ámonëms programa teikia specialius modulius. Jie leidþia jums apibrëþti gamybos procesus.Naudojant pakeitimus, á duomenø bazæ gali bûti átraukti techniniai naudojamø þaliavø parametrai. Turëdami ávairias technologines versijas, galësite koreguoti ámonës pasiûlymà prie iðorës gavëjo.Ðiuo metu „comarch xl“ programa naudojama daugiau nei 5000 biurø visoje Lenkijoje. Didþiausià programinës árangos dalá sudaro, be kita ko, statyba, chemija, transportas, internetas ir automatizavimas.Didþiausi klientai yra:- Prekybininkas- VOX pastatø sandëliai