Axapta apskaitos programa

„Symfonia“ programa yra paketas, kuris palaiko neðiojamø ir vidutiniø ámoniø meistriðkumà. Tai svarbus Lenkijos integruotas paketas, kuris buvo paraðytas ypaè „WindowsTM“ aplinkai. Ði programinë áranga padeda valdyti prekës þenklà nuolat veikiant kaip ekonominiø ávykiø áraðà ir aptarnavimà.

Finansø ir apskaitos modulis palaiko svarbiausias apskaitos operacijas (dokumentø rezervavimas, balansai, atsiskaitymai. Finansinës analizës modulis yra per daug ápareigotas remti ámonës finansø ir ekonomikos departamento darbà.Ilgalaikio turto programa padeda iðlaikyti ilgalaikio turto, teisiniø ir lengvøjø vertybiø áraðus ir atsargas. Þmogiðkøjø iðtekliø modulis ir darbo uþmokesèio mokestis yra mokami ir þmoniø duomenys. Jø dëka galima greitai apskaièiuoti darbo uþmokestá, iðlaikyti darbo laiko apskaità ir pan. Kita vertus, darbo uþmokesèio modulis apima ávairius atlyginimø nustatymo metodus - sukuria darbo uþmokestá ir ataskaitas. Spausdinami ir patvirtinami pervedimai.„Handel“ programa veikia pardavimø ir sandëliø valdymo esme (atsargø áraðai. Dël to galima iðduoti sandëliavimo dokumentus, parduoti, ásigyti ir pan. Tai bûtina prekiniams þenklams, kurie yra keli filialai ir sumos, suderinamos su spausdintuvais ir kasos aparatais. Sàskaitos faktûros modulis atsisiunèiamas maþmeninës prekybos ir pardavimo srityse. Tai leidþia iðduoti pardavimo dokumentus (sàskaitas, sàskaitas. Dirba su mokesèiø spausdintuvais.Maþosios apskaitos modulis buvo sukurtas ámonëms, kurios atlieka supaprastintà apskaità. Jis padeda registruoti ir tvarkyti gyvenvietes su ZUS (jis veikia su Mokëtojo planu. Jo dëka galite atsiskaityti su biurais ir darbuotojais. Visiðkai palengvina pelningumo analizæ.