Avarinis apdvietimas

Avarinës apðvietimo sistemos sektoriuje yra labai brangios. Gamybos salëse, kuriose darbuotojai naudoja maðinas kaip prieinamas judanèias dalis, staigaus apðvietimo trûkumo atveju jie gali bûti nuolat sugadinti ir netgi grasinti. Praradus elektros energijos tiekimà, prietaisai nustos veikti, taèiau varikliai, paspartinti iki plataus apsisukimø, sustos tik po keliø minuèiø nuo srovës nutraukimo.

Net ir ðiuolaikinëse maðinose, kur naudojamos sistemos, automatiðkai slopinanèios judanèiø daliø darbà po atjungimo nuo átampos, jø stabdymas beveik nëra greitas. Siekiant iðvengti tokiø ávykiø, reikëtø naudoti avarinio apðvietimo sistemas. Jie yra suskirstyti á antrà tipà, taèiau visø jø uþduotis yra apðviesti kambarius tam tikrà laikà po elektros tiekimo sutrikimo. Todël darbuotojai gali saugiai sustabdyti maðinas, o gaisro atveju palikti pastatà lengvai.

Populiariausia avarinë apðvietimo sistema, tinkama ne tik ðiame sektoriuje, bet ir gyvenamuosiuose rajonuose, yra specialios apðvietimo sistemos. Privalomas avarinis apðvietimas turi ámontuotà maþà akumuliatoriø, kuris saugo elektros energijà kasdienio árenginio veikimo tvarka. Staigios átampos sumaþëjimo momentu specialus elektroninis kontûras perjungia ðviestuvo maitinimà á baterijà. Ðviesa ásijungia á taðkà, kuriame pasirinkta baterija. Deja, ðviestuvø sistemoje yra tam tikrø trûkumø, kurie uþima maþas baterijas, tik keliolika ar maþiau, o kartais - tik kelias minutes.

Mûsø paèiø sistema, kurià galima ádiegti pramonëje, priklauso nuo papildomos patalpos, kurioje árengti dideli akumuliatoriai ir valdymo formos, kûrimas. Taip pat galite naudoti generatoriø, kad ne tik avarinis apðvietimas galëtø atlikti daug valandø, bet ir energija bus svarbi ir kitiems prietaisams, pvz., Kompiuteriams ar kai kurioms maðinoms.