Augustavo vakuumine pakuote

Kai kurie sàmoningi vartotojai klausia, kas yra vakuuminis pakavimas? Taip jie sukuria gamykloje uþsandarintus gaminius, paprastai maistà, dël kuriø mësos, deðros ir pieno produktai iðlaiko savo jëgas ir nëra linkæ ádëti. Vis daþniau vakuuminiø pakuoèiø priedai tiekiami ir kaip namø apyvokos reikmenys.

Apskritai, vakuuminë pakuotë yra apsaugoti maistà nuo oro, kuri yra ypaè pagrindinë maisto skilimo prieþastis. Vakuumas gali bûti naudojamas maisto produktams pakuoti, naudojant specialius vakuuminius maiðelius arba vakuuminius indus iki paskutinës prasmës, kuriems reikalingi vakuuminiai pakavimo árankiai (vakuuminiai sandarikliai arba pakuotojai, namø ûkio reikmëms skirtø vakuuminiø indø sëkmë gali bûti naudojama kaip sàmoningi rankiniai siurbliai, palengvinantys konteinerio vakuuminá uþdarymà .

Iðtraukiant oro tiekimà, kai vakuume maitinamas maistas, galima iðsaugoti struktûrà, spalvà ir aromatà. Vakuuminë pakuotë taip pat prailgina maisto laikymo laikà. Sëkmingai gaminiams, kurie turi bûti dëvimi kambario temperatûroje, tokiø rezultatø galiojimo laikas gali bûti pratæstas iki keturiø kartø - jei duona yra 2-3 dienas, laikymo laikotarpis trunka ne ilgiau kaip 7–8 dienas. 2-3 mënesiø saugojimo laikotarpis tæsiasi iki 12 mënesiø. Pasirinktus mësos modelius, dëvëtus ðaldytuve, naudojant vakuuminæ pakuotæ, galima laikyti iki 60 dienø. Suðaldyti produktai, kuriø ilgaamþiðkumas paprastai pasiekia 6-12 mënesiø, po vakuuminës pakuotës gali bûti uþauginami iki 26 mënesiø.

Nors vakuuminë pakuotë daþniausiai siejama su maisto saugojimu, verta prisiminti, kad drabuþiai gali bûti laikomi profesionaliuose vakuuminiuose maiðeliuose. Ðiame pavyzdyje oro ápurðkimas ið maiðelio sumaþina saugomø daiktø tûrá, todël drabuþiø vakuuminë saugykla greièiausiai bus priemonë laikyti já þemo pavirðiaus prasme.