Atsitiktiniai avykiai

Ðiø atvejø prieþastys yra reguliariai iðnagrinëtos, todël, atsiþvelgiant á tai, galima vël sumaþinti jø rizikà. Tyrimo rezultatai aiðkiai rodo, kad nelaimingø atsitikimø prieþastys labai daþnai skiriasi á maðinø saugos esmæ. Problemos, susijusios su maðinø netinkamu naudojimu ir valdymu, atsiranda bet kuriuo jø gyvenimo etapu. Tai kalba apie specifikacijos etapà, taip pat iðdëstymà, gamybà, veikimà, techninæ prieþiûrà, modifikacijà ir tt

Galø gale maðinø sertifikavimas paðalina pavojus, kurie gali atsirasti darbo fone. Maðinos, kurios gauna naudojamus sertifikatus, yra iðbandytos ir patikrintos, kad bûtø galima juos áskaityti. Tyrimas apima atskirus puslapius ir elementus. Analizës principas analizuojamas ir pateikiami apraðymai, kurie padeda darbuotojams reguliariai tvarkyti savo turtà ið maðinø ir árenginiø. Bûtinybë turëti sertifikatus maðinø ir árankiø duomenimis daþniausiai nustatoma ES teisës aktuose: galiojanèiose direktyvose, vidaus taisyklëse ir kt.

Darbuotojai saugos ir higienos dalykø gali dalyvauti iðlaidas ir pratybas srityje sertifikavimo maðinoje. Ðiø kursø ir mokymø metu nusipirktos þinios, patirtis ir mokslas prisideda prie to, kad nuolatos maþëja atvejø procentas darbo vietoje, tiek mirtingojo, tiek uþsienio. Dalyvavimas maðinø ir priedø sertifikavimo padalinyje esanèiose sànaudose ir mokymuose suteikia daug naudos darbdaviams. Mokomieji sveèiai yra tinkamas maðinø naudojimas ir darbo saugos bei higienos standartø laikymasis.