Atheminimo lipdukas

Elektrostatinis áþeminimas yra elektrostatinis áþeminimas, naudojamas transportuojant ir visø rûðiø degiuose skysèiuose, milteliuose ir dujose. Elektrostatinis áþeminimas labai sumaþina kito tipo degiø medþiagø sprogimo ar uþsidegimo rizikà dël kibirkðtinio ðuolio. Nekontroliuojamas iðmetimas gali uþsidegti skysèio ir dujø miðiniu ir tuo paèiu sprogimu.

Þinoma, galima paðalinti savaiminio uþsidegimo ir sprogimo pavojø. Norint bûti papildomomis transportuojamomis konstrukcijomis, jos turëtø bûti geros áþeminimo arba kontroliuojamø elektrostatiniø krûviø iðleidimo. Ðis elektrostatinio áþeminimo standartas þymiai sumaþins transportuojamø degiø medþiagø sprogimo rizikà. Ðis paprastas áþeminimas kyla ið áþeminimo spaustuko ir laido. Áþeminimo kabeliai rodo maþà elektros atsparumà ir ypaè didelius mechaninius paþeidimus. Galima naudoti pavojingesnæ áþeminimo sistemà, turinèià valdymo sistemà, kuri sukelia gaminio transportavimà ar iðleidimà, bet kai áþeminimas yra tinkamai prijungtas.Ar esate nustebinti, kai duodamas toks áþeminimas? Daþniausiai jie atliekami pakraunant ir iðkraunant geleþinkelio cisternas, tanklaivius, cisternas, statines, taip pat proceso árengimo elementø árodymus. Dël sprogimo pavojaus kyla ávairiø rûðiø degiø medþiagø maiðymas ir purðkimas arba siurbimas. Ásijungiant á degias medþiagas, elektriniai krûviai susidaro kontaktuojant arba atskiriant molekules. Kai atsiranda elektrostatinis krûvis ir jis yra saugomas degiø medþiagø aplinkoje, jis prisijungia prie grësmës sukûrimo. Svarbus bet kokios apsaugos nuo elektrostatinio iðlydþio principas neabejotinai yra stiprus spaustukas ir tinkamai suderintas kabelis, suteikiantis galimybæ atlikti ákrovà áþeminimo taðke.Todël svarbu, kad á þemæ prijungti terminalai ir kabeliai atitiktø labai grieþtas gaires, nukreiptas per bandymus. Ðiuo metu geriausius efektus nulemia modernûs sistemos áþeminimo tipai.