Apskaitos paslaugo kaina

„Enova“ programinæ árangà „Trade Book“ ásigys iðsamioms ekonominëms ir apskaitos paslaugoms dokumentø registravimo, ðiø laiðkø siuntimo ir deklaracijø pildymo, taip pat dabartiniø ir periodiniø ataskaitø pildymo srityje.

Pagrindinis Enova modulio darbas: komercinë bankininkystë: apskaitos þurnalas, pirkimo ir pardavimo PVM registras, dokumentø áraðai - KP, KW, Lp, ZSO.Programa yra pilnas dokumentø rinkinys, derinamas su atsiskaitymais su klientais, pvz. „Enova“ programinæ árangà parengë ekspertai.

deklaracijosRemiantis programoje numatytais dokumentais ir dekretais, automatiðkai sukuriamos ir spausdinamos pajamø sutartys ir PVM-7 deklaracija. Apibrëþtø filtrø sistema leidþia pilnus marðrutus kurti nuotraukas ir gauti informacijà, svarbià gavëjui per tam tikrà ataskaitiniø metø laikotarpá. Apskaitos tvarka „Enova“ rodo naujos kartos programinæ árangà, skirtà pilnai apskaitai „Windows“ centre. Naudojamø sprendimø dëka projektas yra toli graþu - todël galima nepriklausomai apdoroti ir parinkti programos parametrus, atitinkanèius jûsø poreikius.

funkcijosBe funkcijø, pagrástø bendrais apskaitos principais, programoje yra daugybë funkcijø, kurios derinamos su visø dokumentø áraðymo automatizavimu, pakartotiniø dokumentø pakartotiniu spausdinimu arba verslo operacijomis. Programa buvo sukurta remiantis disertacija apie vardus, sàskaitø tvarkymà pagal sàskaitos sistemà. Sistemos konfigûravimas uþtikrina, kad jis bûtø patvirtintas kitam operatoriaus pasiûlymui. Jie buvo pasirûpinti buhalteriais, kurie priklauso nuo ergonominiø IT priemoniø, kuriomis siekiama palengvinti jø kasdiená darbà, uþdarymo mënesá ar finansinius metus.

Dokumentø áraðaiStilius yra registruoti bet kokio tipo dokumentus, kurie priklauso nuo sàskaitø uþsakymo. Dokumentø áraðai siunèiami á abi PVM sàskaitas faktûras, kai ir kitus dokumentus, tokius kaip: iðlaidos, darbo uþmokestis, nusidëvëjimas, iðorinis priëmimas ir pan. Ágyvendinus dokumentus, jie gali veikti atskirai.